SFS 2017:164 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

170164.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (2013:208);

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om elförordningen (2013:208)

1

dels att nuvarande 25 a och 25 b §§ ska betecknas 25 c och 25 d §§,
dels att rubrikerna närmast före 25 a och 25 b §§ ska sättas närmast före

25 c respektive 25 d §,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 25 a och 25 b §§, och närmast

före 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Elleverantörens faktura

25 a §

En elleverantörs faktura till en elanvändare ska innehålla uppgifter

om vilket leveransavtal som tillämpas och var elanvändaren kan hitta infor-
mation om avtalets innehåll.

Om leveransavtalet är ett anvisat avtal enligt 8 kap. 8 a § ellagen

(1997:857), ska det anges i fakturan tillsammans med information om vad det
innebär att avtalet är ett anvisat avtal.

25 b §

Nätmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om vilken infor-

mation en elleverantörs faktura ska innehålla.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av
25 a § 2016:26
25 b § 2016:26.

SFS 2017:164

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017