SFS 2017:165 Förordning om ändring i förordningen (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

170165.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:974) med
instruktion för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:974) med instruk-

tion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

1

dels att nuvarande 13 och 14 §§ ska betecknas 14 och 15 §§,
dels att rubrikerna närmast före 13 och 14 §§ ska sättas närmast före 14 re-

spektive 15 §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 13 §, och närmast före 13 § en ny

rubrik av följande lydelse.

Tillämpligheten av viss förordning

13 §

När SMHI ingår hyres- och arrendeavtal som behövs för den infra-

struktur som avses i 3 § tillämpas inte 9 § andra stycket förordningen
(1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse av 13 § 2013:1045.

SFS 2017:165

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017