SFS 2017:166 Förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

170166.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1474) om
viltförvaltningsdelegationer;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 6 §§ förordningen (2009:1474

) om vilt-

förvaltningsdelegationer ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

6 §

1

En viltförvaltningsdelegation består, utöver ordföranden, av

1. fem ledamöter som är politiska företrädare och som utses efter förslag av

landstinget,

2. en ledamot som har särskild kunskap i frågor om trafiksäkerhet och ille-

gal jakt och som utses efter förslag av Polismyndigheten,

3. en ledamot som representerar jakt- och viltvårdsintresset,
4. två ledamöter som representerar naturvårdsintresset,
5. en ledamot som representerar friluftsintresset,
6. en ledamot som representerar ägare och brukare av jordbruksmark,
7. en ledamot som representerar lokalt näringsliv och turism,
8. en ledamot som representerar skogsnäringen, och
9. en ledamot som representerar natur- och ekoturismföretagen.
Ledamöterna i första stycket 3�9 ska utses efter förslag av den eller de be-

rörda intresseorganisationerna i länet.

I län med en rennäringsdelegation ska en av de politiska företrädarna enligt

första stycket 1 utses efter samråd med Sametinget.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2014:1242.

SFS 2017:166

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017