SFS 2017:167 Förordning om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar

170167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att punkterna 2�6 och 9�12 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till förordningen (2014:1073) om producentansvar
för förpackningar ska ha följande lydelse.

2. Bestämmelserna i 37 § tillämpas första gången i fråga om förpackningar

och varor som är inneslutna i eller skyddas eller presenteras av en förpack-
ning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige efter utgången av mars 2020.

3. Bestämmelserna i 38�42, 49�54, 60 och 61 §§ tillämpas första gången i

fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av mars 2020.

4. Bestämmelserna i 43�48 §§ tillämpas första gången i fråga om ansök-

ningar om tillstånd som skickas in efter utgången av mars 2019.

5. Bestämmelserna i 55�57 §§ tillämpas första gången i fråga om förpack-

ningsavfall som samlas in efter utgången av mars 2020.

6. Bestämmelsen i 58 § tillämpas första gången i fråga om information som

ges efter utgången av mars 2020.

9. Bestämmelserna i 25�27 §§ i den upphävda förordningen gäller dock

fortfarande för förpackningar och varor som är inneslutna i eller skyddas eller
presenteras av en förpackning som tillverkas, säljs eller förs in i Sverige före
utgången av mars 2020.

10. Bestämmelsen i 28 § i den upphävda förordningen gäller dock fort-

farande för avfall som har uppstått före utgången av mars 2020.

11. Bestämmelserna i 29 och 30 §§ i den upphävda förordningen gäller

dock fortfarande för förpackningsavfall som har samlats in före utgången av
mars 2020.

12. Bestämmelserna i 31 § i den upphävda förordningen gäller dock fort-

farande för uppgifter som avser kalenderåren fram till och med 2019.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:167

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017