SFS 2017:168 Förordning om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper

170168.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1074) om
producentansvar för returpapper;

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att punkterna 3�7, 10 och 11 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till förordningen (2014:1074) om producentansvar
för returpapper ska ha följande lydelse.

3. Bestämmelserna i 11 § tillämpas första gången i fråga om tidningar och

papper som tidningar trycks på som tillverkas, trycks eller förs in till Sverige
efter utgången av mars 2020.

4. Bestämmelserna i 12�16, 23�27, 32 och 33 §§ tillämpas första gången i

fråga om insamlingssystem som avses att drivas efter utgången av mars 2020.

5. Bestämmelserna i 17�22 §§ tillämpas första gången i fråga om ansök-

ningar om tillstånd som skickas in efter utgången av mars 2019.

6. Bestämmelserna i 28�30 §§ tillämpas första gången i fråga om retur-

papper som samlas in efter utgången av mars 2020.

7. Bestämmelsen i 31 § tillämpas första gången i fråga om information som

ges efter utgången av mars 2020.

10. Bestämmelserna i 4�6 c och 8�10 §§ i den upphävda förordningen gäl-

ler dock fortfarande returpapper som uppkommer eller samlas in före ut-
gången av mars 2020.

11. Bestämmelserna i 7 § i den upphävda förordningen gäller dock fort-

farande för uppgifter som avser kalenderåren fram till och med 2019.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:168

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017