SFS 2017:169 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

170169.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927) att

punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2014:1076) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

2. Bestämmelserna i 24 a�24 d §§ tillämpas första gången för förpack-

ningsavfall och returpapper som uppkommer efter utgången av mars 2020.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:169

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017