SFS 2017:170 Förordning om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning

170170.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statliga myndigheters betalningar och
medelsförvaltning;

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen.

För affärsverken gäller dock, förutom 11 §, endast
1. 4 § i fråga om betalningar som direkt berör en inkomsttitel eller ett an-

slag, och

2. 9 § för affärsverk som innehar bankkonto för utbetalningar som är anslu-

tet till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal
med för statens räkning.

2 §

Förordningen ska tillämpas om inte annat följer av lag eller förordning

eller av regeringens beslut i ett enskilt fall.

Statens centralkonto

3 §

Statens centralkonto förs i Riksbanken och är det konto som Riksgälds-

kontoret använder för betalningar över Riksbanken till och från staten.

4 §

En myndighet får göra direkta insättningar på och uttag från statens cen-

tralkonto endast efter medgivande av Riksgäldskontoret.

Bankkonton

5 §

Myndigheternas bankkonton ska vara anslutna till statliga toppkonton i

de banker som Riksgäldskontoret ingått ramavtal med för statens räkning.

Riksgäldskontoret får medge undantag från kravet i första stycket för an-

slutning av bankkonton till statliga toppkonton i utländsk valuta och för an-
slutning av bankkonton för en myndighets hantering av kontanter.

6 §

En myndighet som vill öppna eller ändra ett bankkonto ska ansöka om

det hos Riksgäldskontoret.

Efter ansökan från en myndighet får Riksgäldskontoret medge undantag

från kravet i första stycket för ett eller flera bankkonton som inte ska vara an-

SFS 2017:170

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:170

slutna till statliga toppkonton i de banker som Riksgäldskontoret ingått ra-
mavtal med för statens räkning.

7 §

Riksgäldskontoret får besluta att en myndighet för vissa slag av betal-

ningsflöden ska ha skilda bankkonton för inbetalningar till och utbetalningar
från myndigheten.

Betalningar

8 §

Betalningar till och från en myndighet ska göras via myndighetens

bankkonton som avses i 5 § första stycket, om inte annat har medgetts av
Riksgäldskontoret.

9 §

Betalningar till och från en myndighet ska göras på ett sätt som är kost-

nadseffektivt och säkert för staten som helhet. Statens behov av information
om myndigheternas betalningar ska tillgodoses.

En myndighet ska analysera de risker som är förknippade med myndighe-

tens betalningar. Analysen ska syfta till att öka säkerheten i statens betal-
ningsmodell. Myndigheten ska på begäran lämna uppgifter till Riksgäldskon-
toret om myndighetens betalningsverksamhet.

10 §

En myndighet ska avropa betaltjänster enligt ramavtal som Riksgälds-

kontoret har ingått för statens räkning.

Riksgäldskontoret får medge att en myndighet ingår separat avtal om betal-

tjänster till och från myndigheten, om det finns särskilda skäl och om avtalet
uppfyller villkoren i 9 §. Myndigheten får inte ingå ett sådant separat avtal
innan Riksgäldskontoret godkänt avtalet.

11 §

Ett affärsverk får ingå avtal om betaltjänster till och från verket.

Medelsförvaltning

12 §

En myndighets medel ska vara insatta på statens centralkonto, om inte

Riksgäldskontoret beslutat annat enligt 5 §.

Riksgäldskontoret får medge undantag från kravet i första stycket för kon-

tanter.

13 §

En myndighet som har behov av att valutasäkra betalningar i utländska

valutor får ansöka om detta hos Riksgäldskontoret.

Valutasäkring ska ske hos Riksgäldskontoret, om inte kontoret medger att

valutasäkring görs på annat sätt.

14 §

Riksgäldskontoret ska för statens räkning ta emot bidrag från Euro-

peiska unionen som ska redovisas mot inkomsttitel på statens budget.

Verkställighetsföreskrifter

15 §

Riksgäldskontoret får meddela föreskrifter för verkställigheten av

denna förordning. I det sammanhanget ska kontoret samråda med Ekonomi-
styrningsverket i frågor som rör statens koncernredovisning och behov av in-
formation om myndigheternas betalningar.

background image

3

SFS 2017:170

1. Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2006:1097) om statliga

myndigheters betalningar och medelsförvaltning.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017