SFS 2017:171 Förordning om ändring i förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret

170171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1447) med
instruktion för Riksgäldskontoret;

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2007:1447) med instruktion

för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse.

29 §

1

Myndigheten får meddela föreskrifter om

1. inskrivning i statsskuldboken, och
2. avgiften enligt 29 § lagen (1999:158) om investerarskydd.
Ytterligare bestämmelser om myndighetens rätt att meddela föreskrifter

finns i 15 § förordningen (2017:170) om statliga myndigheters betalningar
och medelsförvaltning, 51 § förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet, 3 § förord-
ningen (2011:834) om insättningsgaranti, 18 § förordningen (2015:1034) om
resolution och 10 § förordningen (2015:1035) om förebyggande statligt stöd
till kreditinstitut.

Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:1039.

SFS 2017:171

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017