SFS 2017:173 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

170173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2016:253);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 § och 5 kap. 2 § tullagen

(2016:253) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den

9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och de förord-
ningar som meddelas med stöd av den förordningen,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den

12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003,

� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den

26 oktober 2005 om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur
gemenskapen, och

� rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bi-

stånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om sam-
arbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämp-
ning av tull- och jordbrukslagstiftningen.

Vissa bestämmelser om autonoma åtgärder för militär utrustning finns i

rådets förordning (EG) nr 150/2003 av den 21 januari 2003 om upphävande
av importtullar på vissa vapen och militär utrustning.

5 kap.

2 §

För tullförseelse döms till böter den som uppsåtligen eller av oaktsam-

het

1. bryter mot föreskrift i tullagstiftningen eller mot anmälningsplikten i

artikel 3 i förordning (EG) nr 1889/2005, i den ursprungliga lydelsen, jämförd
med 4 kap. 50 §, eller

2. inte fullgör sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18a.4�6 i förord-

ning (EG) nr 515/97, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EU) 2015/1525.

Första stycket gäller också den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter

mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tullagstiftningen om

1 Prop. 2016/17:44, bet. 2016/17:SkU13, rskr. 2016/17:159.

SFS 2017:173

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:173

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som
a) förvaras i en anläggning för tillfällig lagring, ett tullager eller en frizon,

eller

b) är föremål för förenklingar vid tillämpning av ett tullförfarande,
2. skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket, eller
3. användningen eller förbrukningen av en icke-unionsvara.
I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)