SFS 2017:174 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

170174.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i skollagen (2010:800) ska infö-

ras en ny paragraf, 3 kap. 13 a §, av följande lydelse.

3 kap.

13 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om en försöksverksamhet som omfattar högst etthundra skol-
enheter och som avser betygssättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan,
grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Sådana
föreskrifter får innebära undantag från 10 kap. 13 §, 11 kap. 16 §, 12 kap.
13 § och 13 kap. 13 § i dessa årskurser och skolformer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:46, bet. 2016/17:UbU10, rskr. 2016/17:158.

SFS 2017:174

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017