SFS 2017:175 Förordning om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan

170175.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i
grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och
från årskurs 5 i specialskolan;

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av 3 kap. 13 a § skollagen

(2010:800) och innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med betygs-
sättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i
årskurs 5 och 6 i specialskolan.

Betygssättning i försöksverksamheten

2 §

Bestämmelser om betyg i skollagen (2010:800) och i andra författningar

ska tillämpas när betyg ges inom försöksverksamheten, om inte något annat
anges i denna förordning.

3 §

Betyg ska sättas och utfärdas i slutet av varje termin i årskurs 4 och 5 i

grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i slutet av varje termin i års-
kurs 5 och 6 i specialskolan, i de ämnen som eleven har fått undervisning i
under terminen.

När betyg sätts enligt denna förordning ska betygssättningen bygga på en

bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat till och med den aktuella
terminen. Vid bedömningen ska elevens kunskaper ställas i relation till de
kunskaper som en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till
kunskapskraven i årskurs 6 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan
och i förhållande till kunskapskraven i årskurs 7 i specialskolan.

4 §

Skyldigheten enligt 10 kap. 13 § första stycket, 11 kap. 16 § första

stycket, 12 kap. 13 § första stycket och 13 kap. 13 § första stycket skollagen
(2010:800) att ge viss information i en skriftlig individuell utvecklingsplan
gäller inte när elever enligt denna förordning ges betyg i årskurs 4 och 5 i
grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i special-
skolan.

SFS 2017:175

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:175

Förutsättningar för deltagande i försöksverksamheten

5 §

En huvudman får bara delta i försöksverksamheten om det hos den

berörda skolenhetens rektor och lärare finns intresse av att delta. Rektorn ska
ha dokumenterat sitt intresse genom en tjänsteanteckning. Lärarnas intresse
ska ha uttryckts genom skriftlig dokumentation. För de lärare som är fackligt
anslutna bör det göras genom arbetstagarorganisationer på skolenheten.

Dessutom ska eleverna vid berörda skolenheter och deras vårdnadshavare

ha haft möjlighet att yttra sig.

6 §

En huvudman med fyra skolenheter eller fler får delta i försöksverk-

samheten med högst en fjärdedel av alla sina skolenheter. En huvudman med
tre eller färre skolenheter får delta med en skolenhet.

7 §

Högst etthundra skolenheter får delta i försöksverksamheten.

Ansökan om deltagande i försöksverksamheten

8 §

Statens skolverk prövar efter ansökan frågor om deltagande i försöks-

verksamheten.

Skolverket ska vid prövningen sträva efter ett representativt urval av del-

tagare med hänsyn till skolenheternas elevsammansättning och geografiska
läge.

En ansökan ska beviljas om det inte finns hinder mot det på grund av andra

stycket eller 5, 6, 7 eller 9 §.

9 §

En ansökan om deltagande i försöksverksamheten ska göras av huvud-

mannen för berörd skolenhet.

En ansökan ska innehålla
1. uppgifter om hur många skolenheter huvudmannen har och vilken eller

vilka av dessa skolenheter som ska delta i försöksverksamheten,

2. uppgifter om att berörd skolenhets rektor och lärare uttryckt intresse att

delta i försöksverksamheten enligt 5 §,

3. uppgifter om att berörda elevers vårdnadshavare och berörda elever har

beretts tillfälle att yttra sig enligt 5 § och att hänsyn har tagits till deras syn-
punkter i möjligaste mån, och

4. information om vilken bedömning huvudmannen har gjort när det gäller

behovet av kompetensutvecklingsinsatser för lärare som ska besluta om betyg
inom ramen för försöksverksamheten och vilka eventuella insatser som plane-
ras.

Uppgiftsskyldighet, uppföljning och utvärdering

10 §

En huvudman som deltar i försöksverksamheten enligt denna förord-

ning är skyldig att lämna de uppgifter som Statens skolverk begär och att
medverka i uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten.

Bemyndigande

11 §

Statens skolverk får meddela föreskrifter om verkställighet av denna

förordning.

background image

3

SFS 2017:175

�verklagandeförbud

12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Förordningen tillämpas på utbildning från och med läsåret 2017/18.
3. Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2021.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017