SFS 2017:179 Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

170179.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:946) med
instruktion för Lantmäteriet;

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2009:946) med instruktion

för Lantmäteriet ska ha följande lydelse.

20 §

1

Geodatarådet består av en ordförande och högst tretton andra ledamö-

ter.

Generaldirektören för Lantmäteriet är ordförande. I rådet ska ingå
1. generaldirektörerna för Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för

samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Statistiska
centralbyrån, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
geologiska undersökning, Sjöfartsverket och Trafikverket, eller den som
någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe, och

2. en ledamot som företräder länsstyrelserna och två ledamöter som före-

träder kommunerna.

Utöver vad som sägs i andra stycket får ytterligare en ledamot ingå i rådet.

Denna förordning träder i kraft den 11 april 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:414.

SFS 2017:179

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017