SFS 2017:185 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

170185.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 1 kap. 1 §, 38 kap. 1 § och 39 kap. 1, 15 och 16 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 33 a kap., sju nya paragrafer, 39 kap.

2 a och 16 a�16 f §§ och närmast före 39 kap. 15�16 b och 16 d�16 f §§, sju
nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och

avgifter.

Innehållet i lagen är uppdelat enligt följande.

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER, DEKLARATIONER OCH
�VRIGA UPPGIFTER

33 kap. � Särskilda uppgifter
33 a kap. � Land-för-land-rapporter
34 kap. � Informationsuppgifter

33 a kap. Land-för-land-rapporter

Innehåll

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser med anledning av det multilaterala

avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om utbyte av land-
för-land-rapporter, och rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011
om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets
direktiv (EU) 2016/881. Kapitlet gäller även vid utbyte enligt andra avtal mel-
lan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter
på skatteområdet.

1 Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881.

3 Senaste lydelse 2016:888.

SFS 2017:185

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:185

Bestämmelserna ges i följande ordning:
� definitioner och förklaringar (2�3 §§),
� skyldighet att lämna land-för-land-rapport och underrättelse (4�9 §§),
� land-för-land-rapportens innehåll (10 §), och
� tidsgränser samt hur Skatteverket får använda uppgifterna (11�13 §§).

Definitioner och förklaringar

2 §

I detta kapitel används följande ord med den angivna betydelsen:

Koncern: företag som är förenade genom ägande eller kontroll på ett sådant

sätt att det antingen finns en skyldighet att upprätta koncernredovisning enligt
tillämpliga årsredovisningsregler eller skulle finnas det om andelar i något av
företagen vore föremål för handel på en reglerad marknad.

Multinationell koncern: en koncern i vilken det ingår minst två företag som

hör hemma i olika stater eller jurisdiktioner eller minst ett företag som hör
hemma i en stat eller jurisdiktion och som är skattskyldigt i en annan stat eller
jurisdiktion på grund av verksamhet som bedrivs från fast driftställe där.

Enhet:
� ett företag som omfattas av en multinationell koncerns koncernredovis-

ning eller som skulle göra det om andelar i företaget vore föremål för handel
på en reglerad marknad,

� ett företag som inte omfattas av den multinationella koncernens koncern-

redovisning enbart på grund av sin ringa storlek eller väsentlighet, eller

� ett fast driftställe till sådana företag som avses ovan förutsatt att före-

taget, på grund av rapporteringskrav eller intern uppföljning, upprättar sär-
skilda räkenskaper för det fasta driftstället.

Svensk enhet:
� en enhet som är obegränsat skattskyldig i Sverige eller är bildad enligt

svensk lag,

� ett svenskt handelsbolag, eller
� en utländsk enhets fasta driftställe i Sverige om detta är en enhet.
Rapporteringsskyldig enhet: en enhet som är skyldig att lämna en land-för-

land-rapport för en multinationell koncerns räkning där enheten är hemma-
hörande.

Moderföretag: en enhet som direkt eller indirekt äger en så stor andel i en

eller flera andra enheter i en multinationell koncern att den är skyldig att upp-
rätta koncernredovisning enligt redovisningsprinciper som är allmänt tilläm-
pade inom den stat eller jurisdiktion där den hör hemma eller skulle vara skyl-
dig att göra det om dess andelar vore föremål för handel på en reglerad mark-
nad, förutsatt att det inte i den multinationella koncernen finns någon annan
enhet som direkt eller indirekt äger en sådan andel i den förstnämnda enheten.

Ställföreträdande moderföretag: en enhet i en multinationell koncern som

har blivit utsedd av den multinationella koncernen att i stället för moderföre-
taget lämna land-för-land-rapporten i Sverige eller i den andra stat eller juris-
diktion där enheten hör hemma för den multinationella koncernens räkning
när minst ett av villkoren i 5 § första stycket 1�3 är uppfyllt.

Räkenskapsår: den årliga redovisningsperiod för vilken moderföretaget i

en multinationell koncern upprättar sin redovisning.

Rapporterat räkenskapsår: det räkenskapsår som redovisas i en land-för-

land-rapport.

background image

3

SFS 2017:185

Koncernredovisning: en multinationell koncerns räkenskaper där till-

gångar, skulder, intäkter, kostnader och kassaflöden hos moderföretaget och
enheterna redovisas som en enda ekonomisk enhet.

Systembrist: att en stat eller jurisdiktion som har ett gällande avtal med

Sverige om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter har

1. upphävt det automatiska utbytet av upplysningar på andra grunder än en-

ligt villkoren i avtalet, eller

2. på annat sätt fortlöpande låtit bli att automatiskt tillhandahålla Sverige

land-för-land-rapporter som jurisdiktionen har tillgång till i fråga om multi-
nationella koncerner som har enheter i Sverige.

3 §

Med företag avses i detta kapitel inte en fysisk person.

Skyldighet att lämna land-för-land-rapport

4 §

Ett svenskt moderföretag i en multinationell koncern ska lämna en land-

för-land-rapport till Skatteverket, om inte koncernen är undantagen enligt 6 §.

5 §

En svensk enhet som inte är moderföretag i en multinationell koncern

ska, om koncernen inte är undantagen enligt 6 §, lämna en land-för-land-rap-
port, om

1. moderföretaget inte är skyldigt att lämna en sådan rapport i den stat eller

jurisdiktion där det hör hemma,

2. den stat eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma inte har

något gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av sådana rapporter
vid den tidpunkt som avses i 11 §, eller

3. Skatteverket har anmält till enheten att det finns en systembrist i den stat

eller jurisdiktion i vilken moderföretaget hör hemma.

Om det i den multinationella koncernen finns flera svenska enheter som en-

ligt första stycket är skyldiga att lämna land-för-land-rapport, får koncernen
utse en av dem att lämna rapporten för ett visst räkenskapsår för övriga
svenska enheters räkning. Koncernen får även utse en svensk enhet till ställ-
företrädande moderföretag.

En enhet som enligt något av villkoren i första stycket är skyldig att lämna

land-för-land-rapport, ska från moderföretaget begära de uppgifter som den
behöver för att kunna lämna en fullständig rapport. En enhet som inte kan få
tillgång till alla de uppgifter som den behöver från moderföretaget för att
lämna en fullständig rapport, får inte utses att lämna rapporten för andra en-
heters räkning. Om den rapport som en enhet lämnar inte är fullständig, ska
enheten inte anses ha lämnat rapporten för alla berörda enheters räkning.

Undantag från skyldigheten att lämna land-för-land-rapport

6 §

En multinationell koncern är undantagen från skyldigheten att lämna

land-för-land-rapport om den enligt sin koncernredovisning har sammanlagda
intäkter på mindre än 7 miljarder kronor för det räkenskapsår som omedelbart
föregår det räkenskapsår som rapporten skulle omfatta.

En enhet som avses i 5 § är undantagen från skyldigheten att lämna en

land-för-land-rapport om moderföretaget är undantaget från sådan rapporte-
ringsskyldighet i den stat eller jurisdiktion där det hör hemma till följd av att

background image

4

SFS 2017:185

de sammanlagda intäkter som avses i första stycket understiger 750 miljoner
euro eller motsvarande belopp i lokal valuta.

7 §

En enhet som avses i 5 § är inte skyldig att lämna land-för-land-rapport,

om

1. ett utländskt ställföreträdande moderföretag är skyldigt att lämna en

land-för-land-rapport enligt lagstiftningen i den stat eller jurisdiktion där det
hör hemma och i rätt tid lämnar en fullständig sådan rapport,

2. den stat eller jurisdiktion som avses i 1
a) har ett gällande avtal med Sverige om automatiskt utbyte av land-för-

land-rapporter vid den tidpunkt som anges i 11 §,

b) inte har meddelat Skatteverket att det finns en systembrist, och
c) har underrättats om att enheten är ställföreträdande moderföretag, och
3. en underrättelse har lämnats till Skatteverket i enlighet med 9 § första

stycket.

Skyldighet att lämna underrättelse

8 §

Varje svensk enhet i en multinationell koncern ska underrätta Skattever-

ket om den är moderföretag eller ställföreträdande moderföretag eller i övrigt
är rapporteringsskyldig enligt 5 §.

Första stycket gäller inte om koncernen är undantagen enligt 6 §.

9 §

En svensk enhet i en multinationell koncern som varken är moderföre-

tag eller ställföreträdande moderföretag och inte heller i övrigt är rapporte-
ringsskyldig enligt 5 §, ska underrätta Skatteverket om vilken enhet i koncer-
nen som är den rapporteringsskyldiga enheten. Underrättelsen ska innehålla
uppgift om den rapporteringsskyldiga enhetens identitet och i vilken stat eller
jurisdiktion den hör hemma.

En enhet som lämnar en ofullständig land-för-land-rapport i enlighet med

10 § andra stycket, ska underrätta Skatteverket om att moderföretaget har
vägrat att lämna alla nödvändiga uppgifter till enheten.

Första och andra styckena gäller inte om koncernen är undantagen enligt

6 §.

Land-för-land-rapportens innehåll

10 §

En land-för-land-rapport ska innehålla följande uppgifter om den

multinationella koncernen.

1. Sammanlagd information, som delas upp på varje stat eller jurisdiktion i

vilken den multinationella koncernen har bedrivit verksamhet under det rap-
porterade räkenskapsåret, om storleken på

a) intäkter,
b) vinst eller förlust före inkomstskatt,
c) betald inkomstskatt,
d) årets ackumulerade inkomstskatt,
e) aktiekapital,
f) ackumulerade vinstmedel,
g) antal anställda, och
h) materiella tillgångar utom kontanter och liknande.
2. För varje enhet som ingår i koncernen:

background image

5

SFS 2017:185

� namn, eller annan uppgift som klargör dess identitet, och den stat eller

jurisdiktion i vilken enheten hör hemma,

� den stat eller jurisdiktion där enheten är bildad eller registrerad, om detta

är en annan än den där enheten hör hemma, och

� dess viktigaste verksamhet eller verksamheter.
3. Vilken valuta som används i rapporten.
En enhet som är skyldig att lämna land-för-land-rapport enligt 5 § men inte

har fått tillgång till alla de uppgifter den behöver från moderföretaget för att
kunna lämna en fullständig land-för-land-rapport, ska lämna en land-för-land-
rapport som innehåller alla de uppgifter som den har tillgång till och som
anges i första stycket.

När ska rapporter och underrättelser lämnas?

11 §

En land-för-land-rapport ska ha kommit in till Skatteverket inom tolv

månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret.

12 §

Underrättelser enligt 8 § och 9 § första stycket ska ha kommit in till

Skatteverket före det rapporterade räkenskapsårets utgång.

Underrättelser enligt 9 § andra stycket ska ha kommit in till Skatteverket

inom tolv månader efter utgången av det rapporterade räkenskapsåret, men
inte senare än när den land-för-land-rapport som avses i 10 § andra stycket
ska ha kommit in till Skatteverket.

Användning av uppgifterna

13 §

I 7 § lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rappor-

ter på skatteområdet anges hur uppgifter i sådana rapporter som Skatteverket
tar emot får användas.

38 kap.

1 §

4

Fastställda formulär ska användas för att lämna

1. kontrolluppgifter,
2. åtagande
a) enligt 10 kap. 22 § om att göra skatteavdrag,
b) enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäk-

ringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pen-
sionsförsäkring, och

c) enligt 23 kap. 8 § om att lämna vissa kontrolluppgifter,
3. deklarationer,
4. land-för-land-rapporter,
5. särskilda uppgifter, och
6. periodiska sammanställningar.

4 Senaste lydelse 2016:64.

background image

6

SFS 2017:185

39 kap.

1 §

5

I detta kapitel finns bestämmelser om

� definitioner (2 och 2 a §§),
� generell dokumentationsskyldighet (3 §),
� dokumentationsskyldighet som avser kassaregister (4�10 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser personalliggare (11�12 §§),
� dokumentationsskyldighet som avser torg- och marknadshandel (13 §),
� dokumentationsskyldighet som avser omsättning av investeringsguld

(14 §),

� dokumentationsskyldighet som avser internprissättning (15�16 f §§), och
� föreläggande (17 §).

2 a §

Med företag i intressegemenskap avses vid tillämpningen av 15�

16 a §§ företag som är moderföretag och dotterföretag eller företag som står
under i huvudsak gemensam ledning.

Med koncern avses vid tillämpningen av 16 b § företag i intressegemen-

skap om moderföretaget inte är en fysisk person.

Syftet med internprissättningsdokumentation

15 §

6

Internprissättningsdokumentationen ska upprättas för att det ska gå att

bedöma om villkor vid transaktioner mellan företag i intressegemenskap eller
ett företag och dess fasta driftställe

1. avviker från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende

parter,

2. medför att inkomst ska undantas från beskattning eller att avräkning ska

medges för utländsk skatt, eller

3. medför att rätt inkomst har beräknats för det fasta driftstället.

Vem är skyldig att ha internprissättningsdokumentation?

16 §

Dokumentationsskyldig för internprissättning är

1. en obegränsat skattskyldig juridisk person som har transaktioner med ett

företag som är begränsat skattskyldigt om företagen är i intressegemenskap,

2. ett svenskt handelsbolag som har transaktioner med ett företag som är

begränsat skattskyldigt om

� företagen är i intressegemenskap, och
� handelsbolagets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyl-

diga juridiska personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget och
det begränsat skattskyldiga företaget,

3. en obegränsat skattskyldig juridisk person med fast driftställe utom-

lands,

4. ett svenskt handelsbolag med fast driftställe utomlands om handelsbola-

gets resultat beskattas hos en eller flera obegränsat skattskyldiga juridiska
personer som är i intressegemenskap med handelsbolaget, och

5. en utländsk juridisk person som är skattskyldig för inkomst från fast

driftställe i Sverige.

5 Senaste lydelse 2014:1474.

6 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

background image

7

SFS 2017:185

Undantag från dokumentationsskyldighet

16 a §

Ett företag är inte dokumentationsskyldigt enligt 16 § om det året

före beskattningsåret ingår i en intressegemenskap som har mindre än 250 an-
ställda och antingen har en omsättning som inte överstiger 450 miljoner kro-
nor eller en balansomslutning som inte överstiger 400 miljoner kronor.

Dokumentationens innehåll

16 b §

En internprissättningsdokumentation ska bestå av två delar: en kon-

cerngemensam del och en företagsspecifik del.

Den koncerngemensamma delen ska innehålla en översikt av koncernen

och dess verksamhet.

Den företagsspecifika delen ska innehålla information om företaget och de

transaktioner som avses i 16 § 1 och 2 eller, i de fall som avses i 16 § 3�5, om
de transaktioner som är hänförliga till det fasta driftstället och som anses ha
skett mellan det fasta driftstället och övriga delar av företaget.

16 c §

Transaktioner som är oväsentliga behöver inte dokumenteras i den

företagsspecifika delen.

Om det sammanlagda värdet av transaktionerna med det begränsat skatt-

skyldiga företaget i fall som avses i 16 § 1 och 2 understiger 5 000 000 kronor
under räkenskapsåret, räknas transaktionerna alltid som oväsentliga. Det-
samma gäller om det sammanlagda värdet av de transaktioner som ska anses
hänförliga till det fasta driftstället i fall som avses i 16 § 3�5 understiger
5 000 000 kronor under räkenskapsåret.

Undantagen i första och andra styckena gäller upplåtelse och överlåtelse av

immateriella tillgångar endast om tillgångarna är oväsentliga för verksam-
heten.

När ska internprissättningsdokumentationen upprättas?

16 d §

Den företagsspecifika delen av internprissättningsdokumentationen

ska vara upprättad vid den tidpunkt då inkomstdeklarationen eller, i fall som
avses i 16 § 2 och 4, särskilda uppgifter ska lämnas. Den koncerngemen-
samma delen ska vara upprättad senast vid den tidpunkt då moderföretaget
ska lämna sin inkomstdeklaration.

På vilka språk får dokumentationen upprättas?

16 e §

Internprissättningsdokumentationen ska upprättas på svenska,

danska, norska eller engelska.

Skatteverkets tillgång till dokumentationen

16 f §

Internprissättningsdokumentationen ska på begäran överlämnas till

Skatteverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
2. Bestämmelserna i 33 a kap. tillämpas första gången på räkenskapsår som

har påbörjats efter den 31 december 2015. Har ett sådant räkenskapsår avslu-

background image

8

SFS 2017:185

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

tats före den 1 april 2017, får underrättelse enligt 33 a kap. 12 § första stycket
lämnas senast den 30 april 2017.

3. Bestämmelserna i 39 kap. tillämpas första gången på beskattningsår som

har påbörjats efter den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)