SFS 2017:186 Förordning om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet

170186.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter
på skatteområdet;

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning gäller vid sådant utbyte av land-för-land-rapporter

som avses i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rappor-
ter på skatteområdet.

2 §

Räkenskapsår har den innebörd som anges i 33 a kap. 2 § skatteför-

farandelagen (2011:1244).

Med koordineringsorganet avses det koordineringsorgan som avses i arti-

kel 24.3 i bilaga 1 till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konven-
tionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

3 §

Land-för-land-rapporter ska överföras till de behöriga myndigheterna i

de stater och jurisdiktioner som anges i 3 § lagen (2017:182) om automatiskt
utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet snarast möjligt, men
senast 15 månader efter utgången av det räkenskapsår som rapporten omfat-
tar.

�verföringen kan dock göras senast 18 månader efter utgången av det

räkenskapsår som rapporten omfattar när överföring görs första gången

1. enligt rådets direktiv 2011//16/EU av den 15 februari 2011 om adminis-

trativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU)
2016/881, eller

2. efter det att ett sådant avtal som avses i 3 § tredje stycket 1 lagen om

automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet har trätt i
kraft.

4 §

Skatteverket ska ingå överenskommelser med de behöriga myndig-

heterna i stater och jurisdiktioner med vilka utbyte ska ske i enlighet med ett
avtal mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av land-för-land-
rapporter, om

1. hur det automatiska utbytet av land-för-land-rapporter ska genomföras,

och

2. formerna för annan kommunikation mellan Skatteverket och de behöriga

myndigheterna i andra stater och jurisdiktioner.

SFS 2017:186

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:186

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

5 §

Skatteverket ska arbeta med de behöriga myndigheterna i andra stater

och jurisdiktioner för att enas om en eller flera metoder för dataöverföring, in-
klusive krypteringsstandarder, i syfte att åstadkomma största möjliga standar-
disering och minsta möjliga komplexitet och att minimera kostnaderna.
Skatteverket ska meddela dessa metoder till koordineringsorganets sekreta-
riat.

6 §

Skatteverket ska meddela koordineringsorganets sekretariat när lämp-

liga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att nödvändiga krav på sekretess
och datasäkerhet är uppfyllda och bifoga det besvarade frågeformulär om
sekretess och datasäkerhet som ska ingå som en bilaga till det multilaterala
avtalet den 27 januari 2016 mellan behöriga myndigheter om automatiskt ut-
byte av land-för-land-rapporter.

7 §

Om det uppstår svårigheter i samband med genomförandet av det avtal

som avses i 6 §, får Skatteverket begära att samråd hålls med behöriga myn-
digheter i en eller flera andra stater eller jurisdiktioner så att lämpliga åtgärder
kan vidtas för att säkerställa att avtalet uppfylls. Om Skatteverket begär sam-
råd, ska verket säkerställa att koordineringsorganets sekretariat på lämpligt
sätt underrättas om åtgärder som utformats.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)