SFS 2017:187 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

170187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2001:588) om behandling av

uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

2 §

2

Beträffande personer som avses i 2 kap. 2 § lagen (2001:181) om be-

handling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet får i beskatt-
ningsdatabasen behandlas uppgifter

1. som behövs vid Skatteverkets handläggning av ärenden som görs med

stöd av

� kupongskattelagen (1970:624),
� fastighetstaxeringslagen (1979:1152),
� lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
� lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,
� skatteförfarandelagen (2011:1244),
� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-

varor, tobaksvaror och energiprodukter,

� lagen (1999:445) om exportbutiker,
� inkomstskattelagen (1999:1229),
� lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgif-

ter,

� lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, eller
� annan författning med bestämmelser om skatter och socialavgifter,
2. om planerad, beslutad, pågående eller avslutad revision och annan kon-

troll av skatter och avgifter,

3. om att fordran mot en person registrerats hos Kronofogdemyndigheten

och om indrivningsresultat,

4. om beslut om näringsförbud,
5. om antal anställda och anställdas personnummer,
6. om plusgiro- och bankgironummer, om fullmakt lämnats för bank- eller

plusgiro att ta emot skatteåterbetalning på ett konto samt uppgifter om full-
makten och kontot,

7. för förberedelsearbete vid fastighetstaxering,

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2015:913.

SFS 2017:187

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:187

8. om lagfarna köp av hela eller delar av fastigheter samt om fastighetsreg-

leringar vid vilka mer än två hektar åkermark, betesmark och skogsmark
överförs från en fastighet till en annan och där frivillig överenskommelse om
likviden föreligger,

9. om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622),
10. som behövs för
� handläggning av ärenden enligt lagen (1990:314) om ömsesidig hand-

räckning i skatteärenden,

� handläggning av ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt sam-

arbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,

� handläggning av ärenden enligt lagen (2015:63) om utbyte av upplys-

ningar med anledning av FATCA-avtalet,

� handläggning av ärenden enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte

av upplysningar om finansiella konton,

� handläggning av ärenden enligt lagen (2015:911) om identifiering av rap-

porteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finan-
siella konton,

� handläggning av ärenden enligt lagen (2017:182) om automatiskt utbyte

av land-för-land-rapporter på skatteområdet, och

� annat informationsutbyte och annan handräckning enligt internationella

åtaganden,

11. från aktiebolagsregistret,
12. från vägtrafikregistret,
13. från Folkhälsomyndigheten om tillstånd enligt alkohollagen och om

omsättning enligt restaurangrapport,

14. från Arbetsförmedlingen om beslut om arbetsmarknadspolitiska åtgär-

der samt om utbetalt belopp och datum för utbetalningen,

15. från Tullverket om debiterad mervärdesskatt vid import, exportvärden,

antal import- och exporttillfällen samt de tidsperioder som uppgifterna avser
samt uppgifter från verket som behövs för tillämpningen av 3 kap. 30 § andra
stycket mervärdesskattelagen och för fastställande, uppbörd eller kontroll av
mervärdesskatt vid import,

16. från Försäkringskassan om försäkring mot kostnader för sjuklön när det

gäller arbetsgivaren och den försäkrade, om sjukpenninggrundande inkomst
av annat förvärvsarbete och om utsänd person,

17. om avgiftsskyldighet till sådant trossamfund som har eller har beviljats

uppbördshjälp enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund samt om för-
samlingstillhörighet inom Svenska kyrkan,

18. om att prissättningsbesked har lämnats enligt lagen (2009:1289) om

prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

19. om flyttningar av varor eller bränsle som avses i lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt respektive lagen (1994:1776)
om skatt på energi, och

20. om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön.
Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får

behandlas i beskattningsdatabasen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.

background image

3

SFS 2017:187

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017