SFS 2017:188 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

170188.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen

(2011:1261)

dels att 9 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas elva nya paragrafer, 7 kap. 2 a § och 9 kap. 10�

19 §§, och närmast före 7 kap. 2 a § och 9 kap. 9, 15 och 19 §§ nya rubriker
av följande lydelse.

7 kap.

Land-för-land-rapporter

2 a §

I en sådan land-för-land-rapport som avses i 33 a kap. skatteförfaran-

delagen (2011:1244) ska det, för varje enhet som ingår i koncernen, anges om
enhetens viktigaste verksamhet eller verksamheter utgörs av någon av föl-
jande verksamheter:

� forskning och utveckling,
� innehav eller förvaltning av immateriella tillgångar,
� inköp eller upphandling,
� tillverkning,
� försäljning, marknadsföring eller distribution,
� administrativa tjänster eller lednings- eller supporttjänster,
� tillhandahållande av tjänster till oberoende företag,
� koncernintern finansiering,
� reglerade finansiella tjänster,
� försäkring, eller
� innehav av aktier eller andra andelar.
Om enheten bedriver någon annan sorts verksamhet eller om verksamheten

är vilande, ska det anges i land-för-land-rapporten.

9 kap.

Koncerngemensam del

9 §

Sådan internprissättningsdokumentation som avses i 39 kap. 16 b §

skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser den koncerngemensamma
delen ska innehålla information om koncernen i dess helhet. Om det ger en

SFS 2017:188

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:188

bättre bild av koncernens verksamhet, får informationen delas upp på verk-
samhetsgrenar.

10 §

Den koncerngemensamma delen ska innehålla ett organisationsschema

som visar ägarstrukturen i koncernen och i vilket land varje företag är verk-
samt.

11 §

Den koncerngemensamma delen ska även innehålla en allmän beskriv-

ning av koncernens verksamhet eller verksamheter, såsom

1. viktiga faktorer som påverkar vinstgenereringen,
2. en beskrivning av transaktionerna i distributionskedjan för
a) koncernens fem mest omsatta produkter eller tjänster, och
b) andra produkter eller tjänster för vilka försäljningen uppgår till mer än

fem procent av koncernens omsättning,

3. en beskrivning av de viktigaste geografiska marknaderna för de produk-

ter och tjänster som avses i 2,

4. en förteckning och översiktlig beskrivning av viktiga koncerngemen-

samma servicefunktioner som avser annat än forskning och utveckling, inklu-
sive en beskrivning av verksamheten hos de företag som utför sådana tjänster
samt principerna för prissättningen och fördelningen av kostnaderna för tjäns-
terna,

5. en översiktlig funktionsanalys som beskriver enskilda koncernföretags

bidrag till värdeskapandet i koncernen genom att ange viktiga funktioner,
risker och tillgångar i företagets verksamhet, och

6. en beskrivning av viktiga omstruktureringar, förvärv och avyttringar

som har gjorts.

12 §

Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande informa-

tion om immateriella tillgångar:

1. en allmän beskrivning av koncernens övergripande strategi för utveck-

ling, ägande och utnyttjande av immateriella tillgångar samt var viktig forsk-
ning och utveckling bedrivs och varifrån forsknings- och utvecklingsarbetet
leds,

2. en förteckning över immateriella tillgångar eller grupper av immateriella

tillgångar som är viktiga vid internprissättningen och vilka företag som är lag-
liga ägare till dem,

3. en förteckning över viktiga avtal mellan närstående företag som avser

immateriella tillgångar, såsom kostnadsfördelningsavtal, avtal om forsknings-
tjänster och licensavtal,

4. en allmän beskrivning av koncernens internprissättningspolicy avseende

forskning och utveckling samt immateriella tillgångar, och

5. en allmän beskrivning av viktiga överlåtelser eller upplåtelser av im-

materiella tillgångar mellan företag inom koncernen, inklusive uppgift om be-
rörda företag, i vilka länder de är hemmahörande och ersättningen.

13 §

Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande informa-

tion om koncernintern finansiell verksamhet:

1. en allmän beskrivning av hur koncernen är finansierad, inklusive viktiga

finansieringsavtal med oberoende långivare,

background image

3

SFS 2017:188

2. uppgifter om vilka företag som bedriver koncernintern finansierings-

verksamhet, i vilka länder dessa företag är bildade och var företagens verkliga
ledning finns, och

3. en allmän beskrivning av koncernens internprissättningspolicy avseende

finansiella transaktioner mellan närstående företag.

14 §

Den koncerngemensamma delen ska även innehålla följande finan-

siella uppgifter och uppgifter om ingångna skatterelaterade överenskommel-
ser:

1. koncernredovisning för räkenskapsåret, och
2. en förteckning och översiktlig beskrivning av koncernens unilaterala

prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller överenskommelser som
rör fördelning av inkomster mellan länder.

Företagsspecifik del

15 §

Sådan internprissättningsdokumentation som avses i 39 kap. 16 b §

skatteförfarandelagen (2011:1244) och som avser den företagsspecifika delen
ska innehålla följande information om företaget:

1. en beskrivning av företagets ledningsstruktur, ett organisationsschema

för företaget samt uppgifter om till vilka personer företagsledningen rapporte-
rar och var dessa personer i huvudsak arbetar,

2. en detaljerad beskrivning av verksamheten och företagets affärsstrategi

samt uppgifter om företaget har varit föremål för omstrukturering, överlåtit
eller upplåtit immateriella tillgångar under de senaste två åren och hur det i så
fall har påverkat företaget, och

3. uppgifter om viktiga konkurrenter.

16 §

Den företagsspecifika delen ska även innehålla följande information

om varje viktig typ av transaktioner med närstående företag:

1. en beskrivning av transaktionerna och i vilket sammanhang de görs,
2. uppgifter om transaktionernas belopp,
3. uppgifter om vilka företag som är parter i transaktionerna och vilken re-

lation de har till varandra,

4. kopior på alla viktiga avtal som har slutits med närstående företag,
5. en detaljerad funktions- och jämförbarhetsanalys avseende företaget och

berörda närstående företag inklusive förändringar jämfört med tidigare år,

6. uppgifter om den lämpligaste prismetoden och varför metoden har valts,
7. uppgifter om vilket företag som, i förekommande fall, har valts som test-

objekt och varför detta företag har valts,

8. en sammanfattning av viktiga antaganden som har gjorts vid tillämp-

ningen av prismetoden,

9. en förklaring till varför, i förekommande fall, en flerårig analys har valts,
10. en beskrivning av de interna eller externa jämförelsetransaktioner som i

förekommande fall har valts, relevant finansiell information för de oberoende
företag som internprissättningsanalysen grundar sig på, en beskrivning av hur
sökandet efter jämförelsetransaktioner har gått till och var informationen har
hämtats,

11. en beskrivning av vilka justeringar som har gjorts för att öka jämförbar-

heten och om justeringen har gjorts hos testobjektet, jämförelsetransaktionen
eller båda,

background image

4

SFS 2017:188

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

12. en förklaring till varför transaktionen kan anses vara prissatt i enlighet

med armlängdsprincipen när den valda prismetoden tillämpas,

13. en sammanfattning av den finansiella information som har använts vid

tillämpningen av prismetoden, och

14. kopior på prissättningsbesked och andra förhandsbesked eller överens-

kommelser som berör de beskrivna transaktionerna och som har ingåtts med
eller erhållits från andra länders skattemyndigheter och där Skatteverket inte
är part.

17 §

Den företagsspecifika delen ska även innehålla följande information:

1. årsredovisning för räkenskapsåret,
2. en beskrivning av hur de finansiella uppgifter som har använts vid

tillämpningen av prismetoden kan knytas till årsredovisningen, och

3. en sammanfattning av relevant finansiell information för de jämförelse-

objekt som har använts i analysen och uppgift om från vilka källor informa-
tionen har hämtats.

18 §

Information som anges i den koncerngemensamma delen behöver inte

också anges i den företagsspecifika delen. Om sådan information finns, ska
det finnas en hänvisning i den företagsspecifika delen till informationen i den
koncerngemensamma delen.

Gemensamma bestämmelser

19 §

Uppgifterna i internprissättningsdokumentationen ska bevaras i sju år

efter utgången av det kalenderår då det för näringsverksamheten gällande be-
skattningsåret har gått ut.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. De nya bestämmelserna i 7 kap. 2 a § tillämpas första gången på räken-

skapsår som har påbörjats efter den 31 december 2015.

3. Bestämmelserna i 9 kap. 9 § i den nya lydelsen och de nya bestämmel-

serna i 9 kap. 10�19 §§ tillämpas första gången på beskattningsår som har på-
börjats efter den 31 mars 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)