SFS 2017:189 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

170189.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 6 kap. 3 §, 22 a kap. 5 och 6 §§,

22 b kap. 5 och 6 §§, 41 kap. 4 § och 56 kap. 8 § skatteförfarandelagen
(2011:1244) ska ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

3

En utländsk beskattningsbar person behöver inte utse ett ombud om

Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indriv-
ning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det
land där den beskattningsbara personen har sätet för sin ekonomiska verksam-
het eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En
sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som
föreskrivs i

1. rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om adminis-

trativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri, och

2. rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd

för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder.

22 a kap.

5 §

4

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringsplik-

tiga konton:

1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
2. kontots identifikationsuppgifter,
3. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslu-

tats under året, omedelbart före kontots avslutande, och

4. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de

personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

a) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finan-

siell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

b) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.

1 Prop. 2016/17:48, bet. 2016/17:SkU20, rskr. 2016/17:162.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

3 Senaste lydelse 2013:369.

4 Senaste lydelse 2015:918. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2017:189

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:189

6 §

5

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringsplik-

tiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första stycket 2
lagen (2015:62) om identifiering av rapporteringspliktiga konton med anled-
ning av FATCA-avtalet:

1. sammanlagd ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar

på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut under året, och

2. sammanlagd ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på

kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har
tillgodoräknats eller betalats ut under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporteringsskyl-

diga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen (1998:1479)
om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller har
agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av företrädare för
kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

22 b kap.

5 §

6

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporteringsplik-

tiga konton:

1. att kontot är ett rapporteringspliktigt konto,
2. den eller de stater eller jurisdiktioner som den person som kontrollupp-

giften lämnas för har hemvist i eller kan antas ha hemvist i på det sätt som av-
ses i 4�8 kap. lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga
konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

3. kontots identifikationsuppgifter,
4. kontots saldo eller värde vid utgången av året eller, om kontot har avslu-

tats under året, att kontot har avslutats, och

5. när det gäller konton som innehas av enheter, vilken eller vilka av de

personer som kontrolluppgiften lämnas för som är

a) fysiska personer med bestämmande inflytande över en passiv icke-finan-

siell enhet som är kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot, och

b) kontohavare för det rapporteringspliktiga kontot.

6 §

7

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas för rapporterings-

pliktiga konton som är sådana depåkonton som avses i 2 kap. 11 § första
stycket 2 lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton
vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton:

1. sammanlagd ränta, utdelning respektive annan avkastning på tillgångar

på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut under året, och

2. sammanlagd ersättning från försäljning eller inlösen av tillgångar på

kontot som, efter avdrag för försäljningsprovision och liknande utgifter, har
tillgodoräknats eller betalats ut under året.

Uppgift enligt första stycket 2 ska bara lämnas om det rapporterings-

skyldiga finansiella institutet är en värdepapperscentral enligt lagen
(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment eller har agerat som förvaltare, mäklare, ombud eller annan form av
företrädare för kontohavaren vid försäljningen eller inlösen.

5 Senaste lydelse 2015:69.

6 Senaste lydelse 2015:918. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

7 Senaste lydelse 2015:918.

background image

3

SFS 2017:189

41 kap.

4 §

8

Ett beslut om revision ska innehålla

1. uppgift om syftet med revisionen,
2. uppgift om möjligheten att undanta uppgifter och handlingar från kon-

troll, och

3. förordnande av de tjänstemän som ska verkställa revisionen (revisorer).
Av uppgift som avses i första stycket 1 behöver det inte framgå vilken per-

son eller rättshandling som kontrollen eller uppgifterna avser om

1. beslutet om revision gäller en sådan revision som avses i 2 § andra

stycket eller 2 a § tredje stycket, och

2. det finns särskilda skäl för att inte nämna personen eller rättshandlingen.

56 kap.

8 §

9

När den slutliga skatten bestäms gäller att

1. egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) beräknas med ledning

av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan
och uppgifter om pensionsförhållanden som lämnas av Pensionsmyndigheten,

2. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144) beräknas med

ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska per-
sonen enligt de uppgifter som har lämnats för huvudmännen inom Svenska
kyrkan eller den kommun som avgiften ska betalas till, och

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund

beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för
den fysiska personen enligt de uppgifter som har lämnats av trossamfundet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
2. Bestämmelserna i 22 a kap. 6 § andra stycket och 22 b kap. 6 § andra

stycket i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om uppgifter som
avser kalenderåret 2016.

3. �vriga bestämmelser i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga

om uppgifter som avser kalenderåret 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2012:847.

9 Senaste lydelse 2013:383.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017