SFS 2017:191 Lag om ändring i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

170191.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:912) om automatiskt
utbyte av upplysningar om finansiella konton;

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 3�5 §§ lagen (2015:912) om auto-

matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande lydelse.

3 §

Om Skatteverket har skäl att tro att felaktig eller ofullständig informa-

tion har lämnats av ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut i en annan stat
eller jurisdiktion eller att ett sådant finansiellt institut har begått en överträ-
delse av sina skyldigheter att lämna uppgifter, ska Skatteverket lämna under-
rättelse om detta till den andra statens eller jurisdiktionens behöriga myndig-
het med vilken automatiskt utbyte av upplysningar sker i enlighet med det
multilaterala avtalet den 29 oktober 2014 mellan behöriga myndigheter om
automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

4 §

Om en annan stats eller jurisdiktions behöriga myndighet med vilken

automatiskt utbyte av upplysningar sker i enlighet med det multilaterala avta-
let den 29 oktober 2014 mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte
av upplysningar om finansiella konton underrättar Skatteverket om att myn-
digheten har skäl att tro att felaktig eller ofullständig information har lämnats
av ett svenskt rapporteringsskyldigt finansiellt institut eller att ett sådant
finansiellt institut har begått en överträdelse av sina skyldigheter att lämna
uppgifter, ska Skatteverket vidta de åtgärder som är möjliga enligt svensk lag-
stiftning för att inhämta korrekt och fullständig information eller för att av-
hjälpa överträdelserna.

5 §

Upplysningar som Skatteverket tar emot från en behörig myndighet i en

annan stat eller jurisdiktion inom ramen för det automatiska informations-
utbyte som avses i det multilaterala avtalet den 29 oktober 2014 mellan behö-
riga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella kon-
ton, får användas endast för beskattningsändamål och endast i fråga om de
skatter som omfattas av lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-kon-
ventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Upplysningarna får
användas även för andra ändamål om den myndighet som tillhandahåller upp-
lysningarna tillåter det.

1 Prop. 2016/17:48, bet. 2016/17:SkU20, rskr. 2016/17:162.

2 Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i
fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

SFS 2017:191

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:191

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

För användning och vidarebefordran av upplysningar som Skatteverket tar

emot från en behörig myndighet i en annan stat eller jurisdiktion inom ra-
men för det automatiska informationsutbyte som avses i rådets direktiv
2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om
beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv 2014/107/EU, gäller 20�23 §§
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i
fråga om beskattning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Maria �&hrling
(Finansdepartementet)