SFS 2017:192 Förordning om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

170192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i skatteförfarandeförordningen
(2011:1261);

utfärdad den 2 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om skatteförfarandeförordningen

(2011:1261)

1

dels att 5 kap. 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 5 kap. 8 § ska utgå,
dels att 5 kap. 11 och 13 §§, 17 kap. 3 §, 19 kap. 4 §, 20 kap. 1, 4 och 5 §§

och rubriken närmast före 19 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 11 a och 11 b §§, av föl-

jande lydelse.

5 kap.

11 §

2

En kontrolluppgift ska innehålla följande identifikationsuppgifter för

den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för:

1. namn,
2. personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer, och
3. postadress.
Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som kon-

trolluppgift ska lämnas för enligt 17 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244),
ska kontrolluppgiften i stället innehålla uppgifter om födelsedatum och
födelseort.

Om personnummer eller samordningsnummer saknas för den som kon-

trolluppgift ska lämnas för enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen, ska kon-
trolluppgiften i stället innehålla uppgift om födelsedatum.

11 a §

En kontrolluppgift enligt 22 a kap. skatteförfarandelagen

(2011:1244) ska även innehålla uppgift om amerikanskt skatteregistrerings-
nummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas för. Om
amerikanskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande saknas, ska kon-
trolluppgiften i stället innehålla uppgift om födelsedatum.

En kontrolluppgift enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen ska även inne-

hålla uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande
och födelseort för den som kontrolluppgiften lämnas för. Om utländskt skatte-
registreringsnummer eller motsvarande saknas, ska kontrolluppgiften i stället
innehålla uppgift om födelsedatum. Uppgift om födelseort behöver bara läm-

1 Senaste lydelse av 5 kap. 8 § 2015:924.

2 Senaste lydelse 2015:924.

SFS 2017:192

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:192

nas om den uppgiften finns i den kontrolluppgiftsskyldiges elektroniskt sök-
bara databaser.

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om inhämtande och läm-

nande av uppgifter om utländskt skatteregistreringsnummer, födelseort och
födelsedatum som behövs för att fullgöra Sveriges åtaganden inom det inter-
nationella utbytet av information.

11 b §

En kontrolluppgift enligt 15 kap., 16 kap. 1 § om ersättning som av-

ses i 16 kap. 3 § 4, 17 och 19�21 kap. samt 22 kap. 2, 3, 9�11 §§ skatteförfa-
randelagen (2011:1244) ska även innehålla uppgift om utländskt skatteregist-
reringsnummer eller motsvarande för den som kontrolluppgiften lämnas för
om denne är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i en annan stat
eller jurisdiktion.

En kontrolluppgift som avses i 23 kap. 2�3 b §§ skatteförfarandelagen ska

även innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer eller motsva-
rande för den som kontrolluppgiften lämnas för om denne är begränsat skatt-
skyldig. Om kontrolluppgiften avser intäkt i inkomstslaget tjänst, ska den
även innehålla uppgift om medborgarskap.

13 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att

en viss identifikationsuppgift inte behöver lämnas i en kontrolluppgift om
verket ändå kan fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensions-
grundande inkomst samt fullgöra Sveriges åtaganden inom det internationella
utbytet av information.

17 kap.

3 §

En underrättelse om ett beslut ska innehålla uppgift om vem som har

fattat beslutet och i förekommande fall vem som har varit föredragande i de
fall underrättelsen avser ett

1. beslut om slutlig skatt där Skatteverket har avvikit från godkända eller

lämnade uppgifter i en inkomstdeklaration i annat fall än som avses i 13 kap.
8 §,

2. beslut om skönsbeskattning på grund av att någon inkomstdeklaration

inte har lämnats,

3. omprövningsbeslut,
4. beslut om särskilda avgifter, eller
5. beslut om ansvar för skatt.

19 kap.

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten

4 §

Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska lämna Skatteverket de

uppgifter som verket behöver för att kunna bestämma storleken på egen-
avgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

20 kap.

1 §

Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket en-

ligt skatteförfarandelagen (2011:1244) ska förvaras hos verket på ett sådant

background image

3

SFS 2017:192

sätt att obehöriga inte kan komma åt dem och om möjligt hållas skilda från
andra uppgifter. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprät-
tats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämp-
ning av skatteförfarandelagen.

4 §

Uppgifter som en myndighet har lämnat ut till Skatteverket enligt

42 a kap. 1 § tredje stycket skatteförfarandelagen (2011:1244) får granskas
bara av den tjänsteman som verket har utsett. Verket ska se till att tjänste-
mannen är lämplig för uppdraget och upplysa honom eller henne om vikten
av att föreskriven tystnadsplikt iakttas.

5 §

Deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket en-

ligt skatteförfarandelagen (2011:1244) får lämnas ut till myndigheter i andra
stater som Sverige har träffat överenskommelse med om handräckning i
skatteärenden. Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upprättats
eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket vid tillämpning
av skatteförfarandelagen.

Andra uppgifter än sådana som avses i första stycket som en myndighet

förfogar över och som behövs för kontroll av att bestämmelserna i skatteför-
farandelagen har följts får lämnas ut till myndigheter i andra stater som Sve-
rige har träffat överenskommelse med om handräckning i skatteärenden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Bestämmelserna i 5 kap. 11 och 13 §§ i den nya lydelsen och de nya be-

stämmelserna i 5 kap. 11 a och 11 b §§ tillämpas första gången på uppgifter
som avser kalenderåret 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017