SFS 2017:193 Förordning om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

170193.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om kommuners och lands-

tings rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för asylsökande och vissa
andra utlänningar.

2 §

Ersättning enligt denna förordning beslutas och betalas ut av Migra-

tionsverket.

Ersättning för utbildning

3 §

En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för

utbildning för

1. barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena

lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., utom i fall som avses i
tredje stycket, och

2. barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd

enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716).

Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i

en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen
(2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och
därför har rätt till utbildning enligt den lagen.

Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som bor hos en

vårdnadshavare som har uppehållstillstånd utom i fall då vårdnadshavaren
omfattas av 8 § andra och tredje styckena lagen om mottagande av asyl-
sökande m.fl.

4 §

Schablonersättning enligt 3 § ska betalas ut med

� 62 000 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen

(2010:800),

� 50 700 kronor per år för en elev i förskoleklass,
� 99 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola

eller sameskola, och

� 113 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesär-

skola.

SFS 2017:193

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

2

SFS 2017:193

För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under

ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra-
veckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.

5 §

Utöver den schablonersättning som ska betalas ut enligt 4 § får, efter

särskild prövning, ersättning betalas ut till en kommun eller ett landsting för
extra kostnader för ett barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt
stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.

6 §

Det som sägs i 4 och 5 §§ ska även tillämpas när en fristående förskola

eller skola har tagit emot sådana barn i förskola eller sådana elever som avses
i 3 §, om förskolan eller skolan har rätt till bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap.
19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 45 §
skollagen (2010:800). Den ersättning som ska betalas ut till kommunen ska
motsvara det bidrag som kommunen ska betala ut till den fristående förskolan
eller skolan.

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn

7 §

En kommun har rätt till en årlig ersättning för beredskap och kapacitet

för mottagande av ensamkommande barn som Migrationsverket ska anvisa
till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. i form av en schablonersättning med en fast och en rörlig
del.

Den fasta delen av schablonersättningen som ska betalas ut är 500 000 kro-

nor per kommun.

Den rörliga delen av schablonersättningen ska betalas ut för det antal barn

som kommunen beräknas ta emot under innevarande kalenderår. Antalet barn
ska beräknas på kommunens fastställda andel och det uppskattade nationella
behovet under året som framgår av den prognos som fastställs av Migrations-
verket i februari varje år. För 2017 ska antalet barn endast beräknas på hälften
av det uppskattade årliga nationella behovet som framgår av den prognos som
fastställs av Migrationsverket i juli 2017. Ersättningen är 9 450 kronor per
barn.

8 §

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för mottagande av

ensamkommande barn som Migrationsverket har anvisat till en kommun
enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. Ersättningen betalas ut under den tid som barnets ansökan om uppehålls-
tillstånd prövas från och med det datum som anges i beslutet om anvisning.
Om en ansökan om uppehållstillstånd avslås, betalas ersättning ut fram till
dess att rätten till bistånd har upphört enligt lagen om mottagande av asyl-
sökande m.fl. Ersättning betalas ut som längst fram till dess att barnet fyller
18 år, om inte annat följer av 10 §.

Schablonersättning ska betalas ut med 1 350 kronor per barn och dygn, för-

utsatt att boendet anordnas utanför Migrationsverkets anläggningsboende.

9 §

En kommun har utöver schablonersättningen enligt 8 § rätt till ersätt-

ning för kostnader för vård som ges till barn under 18 år med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning ska även
betalas ut för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av

background image

3

SFS 2017:193

sådana förhållanden som avses i 2 eller 3 § samma lag men vården ges med
stöd av socialtjänstlagen (2001:453).

Ersättning ska betalas ut för kommunens faktiska kostnad per barn och

dygn för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersätt-
ningen.

10 §

För personer som avses i 8 och 9 §§ och som har fyllt 18 men inte 21 år

ska ersättning betalas ut för kostnader för vård som ges med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning ska även
betalas ut för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av
sådana förhållanden som avses i 3 § samma lag men vården ges med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453). Rätten till ersättning förutsätter att vården har
påbörjats innan barnet har fyllt 18 år.

Ersättning ska betalas ut för kommunens faktiska kostnad per person och

dygn.

11 §

En kommun som är ankomstkommun för ett ensamkommande barn har

rätt till ersättning för kostnader för tillfälligt boende (ankomstboende).

Schablonersättning ska betalas ut med 3 000 kronor per barn och dygn i

väntan på att Migrationsverket fattar beslut om att anvisa en kommun som ska
ordna boende för barnet. Ersättning ska betalas ut fram till det datum som an-
ges i anvisningsbeslutet.

12 §

Utöver det som anges i 7�11 §§ har en kommun rätt till ersättning i

form av en schablonersättning som avser kostnader för en utredning enligt 11
kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), god man, resor, tolk och andra
relaterade kostnader för mottagandet av de barn som Migrationsverket har
anvisat till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottag-
ande av asylsökande m.fl.

Schablonersättningen ska betalas ut med 52 000 kronor per barn som om-

fattas av Migrationsverkets anvisningsbeslut. Ersättningen ska endast betalas
ut vid ett tillfälle per barn och kommun.

Ersättning för extraordinära kostnader

13 §

Utöver ersättning enligt 3�10 och 12 §§ får Migrationsverket betala ut

ersättning till en kommun som har haft betydande extraordinära kostnader för
ensamkommande barn som Migrationsverket har anvisat till kommunen
enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl.

14 §

En kommun som har ingått avtal eller på annat sätt har haft eller kom-

mer att få kostnader med anledning av tidigare ingångna överenskommelser
med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn får ansöka
om ersättning för extraordinära kostnader som har uppstått under 2017 och
2018.

Ersättningen ska, efter ansökan och i mån av tillgång på medel, fördelas

mellan de maximalt 20 ansökande kommuner som per den 30 juni 2016 hade
flest överenskomna platser för mottagande av ensamkommande barn i förhål-
lande till antal invånare i kommunen vid samma datum.

background image

4

SFS 2017:193

Ersättning för vissa andra kostnader

15 §

För andra barn än sådana som avses i 7 § har en kommun rätt till ersätt-

ning för kostnader för vård i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas
av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
och vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning betalas ut
under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om en ansö-
kan om uppehållstillstånd avslås, betalas ersättning ut fram till dess att rätten
till bistånd har upphört enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Rätten till ersättning gäller till dess att barnet fyller 18 år. Om vården har

påbörjats före 18 års ålder gäller dock rätten till ersättning till dess att perso-
nen fyller 21 år. Rätten till ersättning efter 18 års ålder är begränsad till sådan
vård som ges med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
eller vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som
avses i 3 § samma lag men vården ges med stöd av socialtjänstlagen.

Ersättning ska betalas ut för kommunens faktiska kostnad per barn och

dygn.

16 §

För en utlänning som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlännings-

lagen (2005:716) har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller kor-
tare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning för det bistånd som har
betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Ett landsting har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader för en utlänning

som avses i första stycket. Detta gäller inte, om utlänningen omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

17 §

För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut

om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen
(2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd
som har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård
som har lämnats med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk-

vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.

18 §

En kommun har rätt till ersättning för det bistånd som den har betalat

ut enligt 3 § fjärde stycket och 3 a § lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m.fl.

Utbetalning av ersättning

19 §

Ersättning för kostnader enligt 3�6, 9�11, 13 och 15�18 §§ ska efter

ansökan betalas ut kvartalsvis i efterskott.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex

månader från utgången av det kvartal som ansökan avser. Om ansökan avser
ersättning enligt 3�6 §§, ska den ha kommit in till Migrationsverket senast
sex månader efter det kvartal som barnet eller den unge har genomgått utbild-
ning.

background image

5

SFS 2017:193

20 §

En ansökan om ersättning enligt 14 § ska ha kommit in till Migrations-

verket senast den 31 augusti 2017 för kostnader som beräknas uppstå under
2017 och senast den 31 augusti 2018 för kostnader som beräknas uppstå
under 2018.

21 §

Schablonersättning enligt 7, 8 och 12 §§ ska betalas ut utan att en

ansökan behöver göras. Ersättning enligt 7 § andra stycket ska betalas ut
under januari det år som ersättningen avser. Ersättning enligt 7 § tredje
stycket ska betalas ut före utgången av mars det år som ersättningen avser.
För 2017 ska ersättning enligt 7 § andra och tredje styckena betalas ut före
utgången av augusti 2017. Ersättning enligt 8 och 12 §§ ska betalas ut må-
nadsvis i efterskott.

�vriga bestämmelser

22 §

Kommuner och landsting är skyldiga att lämna de uppgifter som krävs

till Migrationsverket för att deras rätt till ersättning enligt denna förordning
ska kunna bedömas.

23 §

Ersättning som en kommun eller ett landsting har tagit emot enligt

denna förordning får krävas åter helt eller delvis om den betalats ut till följd
av att kommunen eller landstinget har lämnat oriktiga eller ofullständiga upp-
gifter.

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren av

ersättningen, är mottagaren återbetalningsskyldig om han eller hon insett eller
skäligen borde ha insett felet.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om

ersättning.

24 §

Migrationsverket får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Lands-

ting tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställighet av denna för-
ordning.

25 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 14 § får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:1118) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om kostnader

som uppkommit före den 1 juli 2017. När det gäller kostnader för god man
gäller dock den upphävda förordningen för kostnader som har uppkommit
under hela 2017 förutsatt att Migrationsverket före den 1 juli 2017 har fattat
ett beslut om att anvisa en kommun att anordna boende för barnet. En ansökan
om ersättning för sådana kostnader ska ha kommit in senast den 31 december
2017.

4. Om en kommun före ikraftträdandet har fått årlig ersättning eller del av

årlig ersättning för 2017 med anledning av en tidigare ingången överenskom-
melse med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn, ska

background image

6

SFS 2017:193

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

den ersättningen avräknas från den schablonersättning som ska betalas ut
enligt 7 § andra stycket.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sofie Lundin
(Justitiedepartementet)