SFS 2017:194 Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)

170194.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);

utfärdad den 9 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om skatteförfarandelagen

(2011:1244)

dels att 39 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 39 kap. 8 a §, och närmast före

39 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

39 kap.

5 §

3

Skyldigheten att använda kassaregister gäller inte för den som

1. bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betal-

ning eller mot betalning med kontokort,

2. är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för

inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,

3. bedriver taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211),
4. säljer varor eller tjänster genom distansavtal eller hemförsäljningsavtal,
5. säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan lik-

nande automat eller i en automatiserad affärslokal, eller

6. anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst

automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000).

Vid bedömningen enligt första stycket 1 av om det är fråga om försäljning i

obetydlig omfattning ska det särskilt beaktas om försäljningen normalt upp-
går till eller kan antas komma att uppgå till sammanlagt högst fyra prisbasbe-
lopp under ett beskattningsår.

Undantaget i första stycket 2 gäller inte för en näringsidkare som driver

verksamhet i Sverige utan fast driftställe i landet.

Undantag för näringsidkare utan fast driftställe i Sverige

8 a §

En näringsidkare utan fast driftställe i Sverige får, i stället för ett

kassaregister som uppfyller kraven enligt svenska bestämmelser, använda ett
kassaregister som har prövats enligt bestämmelserna i ett annat land inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om prövningen visar att registret
uppfyller likvärdiga krav.

1 Prop. 2016/17:49, bet. 2016/17:SkU15, rskr. 2016/17:161.

2 Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015
om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande före-
skrifter för informationssamhällets tjänster.

3 Senaste lydelse 2014:18.

SFS 2017:194

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

2

SFS 2017:194

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Annica Axén Linderl
(Finansdepartementet)