SFS 2017:195 Förordning om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

170195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till forskning och utveckling samt
innovation inom miljö, areella näringar och
samhällsbyggande;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

För att främja forskning och utveckling samt innovation inom miljö,

areella näringar och samhällsbyggande får Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande (Formas), om det finns medel, ge statligt stöd
i form av bidrag enligt denna förordning.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 §

Ord och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i kommis-

sionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artik-
larna 107 och 108 i fördraget.

Stöd till företag

3 §

Stöd till företag får endast ges

1. i enlighet med de villkor och till sådana åtgärder som anges i kapitel 1

och i någon av artiklarna 18 och 25�30 i kommissionens förordning (EU) nr
651/2014, eller

2. i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr

1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre bety-
delse.

4 §

Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning

(EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i ar-
tikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Stöd till andra än företag

5 §

Stöd till andra än företag får endast ges i enlighet med de villkor och de

artiklar i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, i tillämpliga delar,
som anges i 3 §.

SFS 2017:195

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

2

SFS 2017:195

Inget stöd för påbörjade åtgärder

6 §

Stöd får inte ges för åtgärder som har påbörjats innan det i frågan om

stöd har fattats ett beslut enligt denna förordning.

Ansökan om stöd

7 §

En ansökan om stöd ska göras skriftligen till Formas och innehålla

1. uppgifter om sökanden och, om ansökan avser ett företag, uppgifter om

företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,

2. uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
3. en beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och

tidsplan,

4. en förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor

andel av kostnaderna som stöd söks för, och

5. en upplysning om allt annat stöd som sökanden eller någon annan har

sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som an-
sökan avser.

8 §

Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning

(EU) nr 1407/2013, ska ansökan också innehålla en redogörelse för allt annat
stöd av mindre betydelse som företaget har fått under de två föregående be-
skattningsåren och det innevarande beskattningsåret.

Prövning av frågor om stöd

9 §

Formas prövar frågor om stöd.

10 §

Om ansökan avser stöd som omfattas av kommissionens förordning

(EU) nr 1407/2013, får stöd ges endast om stödet till det berörda företaget till-
sammans med allt annat stöd som avses i 8 § inte överskrider det tak som föl-
jer av artikel 6.3 i den förordningen.

11 §

I ett beslut att ge stöd ska Formas ange

1. den tidpunkt då den stödberättigande åtgärden ska vara slutredovisad,
2. att stödmottagaren, på begäran av myndigheten, ska lämna de uppgifter

som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och

3. de ytterligare villkor som behövs för att säkerställa att kraven enligt

denna förordning uppfylls.

12 §

Om beslutet avser stöd som omfattas av kommissionens förordning

(EU) nr 1407/2013 ska Formas lämna de upplysningar till företaget som
framgår av artikel 6.1 i den förordningen.

Utbetalning av stöd

13 §

Ett stöd får betalas ut med delbetalningar.

14 §

Ett stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalnings-

krav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett
stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

background image

3

SFS 2017:195

15 §

Ett stöd ska inte betalas ut om

1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet

getts felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak getts felaktigt eller med för högt belopp och mot-

tagaren skäligen borde ha insett detta, eller

3. villkoren för stödet inte har följts.

Slutredovisning

16 §

Slutredovisningen av åtgärden ska göras till Formas tillsammans med

en ekonomisk redovisning och specificerade skriftliga underlag som styrker
den stödberättigande kostnaden.

�&terbetalning och återkrav

17 §

Mottagaren av ett utbetalat stöd är återbetalningsskyldig om stödet inte

skulle ha betalats ut enligt 15 §.

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta

enligt räntelagen (1975:635) betalas.

18 §

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Formas

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta.

Register

19 §

Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring

finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens stats-
stödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska
unionens statsstödsregler.

�verklagande

20 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 14 och
15 §§ om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 23 mars 2017.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2020.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har be-

viljats före utgången av 2020.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017