SFS 2017:197 Lag om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)

170197.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263);

utfärdad den 9 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 39 § fjärrvärmelagen (2008:263)

ska ha följande lydelse.

39 §

Trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om

anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, får en sådan juri-
disk person som avses i 3 kap. 16 a�18 b §§ samma lag bedriva fjärrvärme-
verksamhet utanför kommunen, om det görs i geografisk närhet till fjärrvär-
meverksamheten inom kommunen och i syfte att uppnå en ändamålsenlig
fjärrvärmeverksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:73, bet. 2016/17:NU10, rskr. 2016/17:165.

SFS 2017:197

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017