SFS 2017:198 Förordning om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

170198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:716) om mätning,
beräkning och rapportering av överförd el;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver att 2, 6 c och 16 §§ förordningen (1999:716) om

mätning, beräkning och rapportering av överförd el ska ha följande lydelse.

2 §

1

Denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering

som en nätkoncessionshavare utför för någon annans räkning. Mätning och
beräkning enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) och rapportering enligt 3 kap.
10 a § samma lag ska utföras enligt denna förordning och i fråga om

1. nätkoncession för område avse mätning, beräkning och rapportering av

resultat inom nätkoncessionshavarens schablonberäkningsområde, och

2. nätkoncession för linje (region- eller stamnät) avse mätning och rappor-

tering.

6 c §

2

I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket 1 ellagen

(1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den över-
förda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med
registrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten får rapporteras enligt
9 § 3 eller 15�17 §§.

16 §

3

Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska

rapporteras per månad och avse

1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för vilka elanvän-

daren enligt 3 kap. 11 § andra stycket 1 ellagen (1997:857) ingått ett avtal om
leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts på detta sätt, och

2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i övriga fall.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:931.

2 Senaste lydelse 2016:352.

3 Senaste lydelse 2012:511.

SFS 2017:198

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017