SFS 2017:199 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

170199.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig
ersättning för insatser för vissa utlänningar;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1122) om statlig er-

sättning för insatser för vissa utlänningar

dels att 3, 20 och 28�32 §§ och rubriken närmast efter 27 § ska ha följande

lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 29 a�29 c och 31 a §§, och när-

mast före 28, 29, 30 och 31 §§ nya rubriker av följande lydelse.

3 §

1

En kommun som har tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra ut-

länningar för bosättning har rätt till

� schablonersättning enligt 10�14 §§,
� ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd enligt 15�17 §§,
� ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjuk-

vård enligt 18�27 §§,

� ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga enligt 28�

31 a §§, och

� ersättning för vissa hyreskostnader enligt 32 a §.
Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga enligt 29�

29 b och 30�30 b §§ ska dock lämnas till den kommun som i enlighet med
2 a kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453) behåller ansvaret för stöd och hjälp
åt en enskild som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kom-
mun.

20 §

2

Ersättning ska lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör för-

sörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som
kommunen har lämnat till utlänningar som

1. har fyllt 18 men inte 21 år,
2. saknar föräldrar här i landet,
3. går i gymnasieskola, och
4. inte är föremål för sådan vård i annat hem än deras eget som ges med

stöd av socialtjänstlagen eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser
om vård av unga.

Ersättning enligt första stycket ska inte lämnas för personer som kommu-

nen har rätt till ersättning för enligt 30 eller 30 b §.

1 Senaste lydelse 2016:42.

2 Senaste lydelse 2010:1441.

SFS 2017:199

Utkom från trycket
den 21 mars 2017

background image

2

SFS 2017:199

Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Ersättning för mottagandet

28 §

3

En kommun har rätt till ersättning enligt 29�29 c §§ för mottagandet

av ensamkommande barn som omfattas av 5 och 5 a §§. Med ensamkom-
mande barn avses barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda
från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha
trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföre-
trädare. Rätten till ersättning gäller endast så länge barnet är att anse som en-
samkommande.

En kommun har även rätt till ersättning enligt 30�30 b §§ för mottagandet

av personer som har fyllt 18 men inte 21 år, som har varit ensamkommande
barn och som omfattas av 5 och 5 a §§.

Ersättning för mottagandet av ensamkommande barn

29 §

4

Schablonersättning ska lämnas med 1 350 kronor per barn och dygn

för kostnader för sådan vård i ett annat hem än barnets eget som ges till ett en-
samkommande barn med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

29 a §

Ersättning ska lämnas för kostnader för vård som ges till ett ensam-

kommande barn med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga. Ersättning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns
ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 2 eller 3 § samma
lag men vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453).

Ersättning ska lämnas för kommunens faktiska kostnad per barn och dygn

för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersättningen.

29 b §

Om vårdnaden av ett barn har flyttats över till en eller två särskilt

förordnade vårdnadshavare som barnet tidigare har varit familjehemsplacerat
hos och kommunen med stöd av 6 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453) be-
talar ersättning till dessa vårdnadshavare, ska skälig ersättning lämnas för
kommunens kostnader.

29 c §

En kommun som får ersättning enligt 29, 29 a eller 29 b § har också

rätt till ersättning för kostnader för god man och särskilda kostnader inom
socialtjänsten för ensamkommande barn i form av en schablonersättning med
30 000 kronor per barn.

Ersättning för mottagandet av ensamkommande unga som har fyllt 18 men
inte 21 år

30 §

5

Schablonersättning ska lämnas med 750 kronor per person och dygn

för mottagandet av en person som

1. har fyllt 18 men inte 21 år,
2. har varit ensamkommande barn,

3 Senaste lydelse 2015:1009.

4 Senaste lydelse 2015:1009.

5 Senaste lydelse 2015:1009.

background image

3

SFS 2017:199

3. inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige, och
4. har beviljats studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395) för någon

av månaderna i det kvartal som ersättningen avser.

30 a §

6

För personer som har fyllt 18 men inte 21 år och som har varit en-

samkommande barn ska ersättning lämnas för kostnader för vård som ges
med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Ersättning ska även lämnas för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov
på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § samma lag men vården ges
med stöd av socialtjänstlagen (2001:453). Rätten till ersättning förutsätter att
vården har påbörjats före 18 års ålder.

Ersättning ska lämnas för kommunens faktiska kostnad per person och

dygn. Om schablonersättning har betalats ut enligt 30 §, ska ersättning lämnas
för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersättningen.

30 b §

7

Om en kommun inte har rätt till ersättning enligt 30 eller 30 a §, ska

ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) som kommunen
har lämnat till en person som

1. har fyllt 18 men inte 21 år,
2. har varit ensamkommande barn, och
3. inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige.

Utbetalning av ersättning

31 §

8

Schablonersättning enligt 29 § ska betalas ut kvartalsvis inom en

månad från det kvartal som ersättningen avser och schablonersättning enligt
30 § kvartalsvis inom tre månader från det kvartal som ersättningen avser.

Ersättning enligt 29 c § ska betalas ut inom en månad från det att ersättning

enligt 29, 29 a eller 29 b § för första gången har betalats ut till en kommun.

31 a §

Ersättning för kostnader enligt 29 a, 29 b, 30 a och 30 b §§ ska beta-

las ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan. En ansökan om ersättning ska ha
kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvar-
tal som ansökan avser.

32 §

9

Utöver ersättning enligt 9�30 b §§ får Migrationsverket, i mån av till-

gång på medel, lämna ersättning till kommuner för särskilda kostnader för
mottagandet av utlänningar som har beviljats sådant uppehållstillstånd som
kan ligga till grund för folkbokföring enligt 5 kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) och för betydande särskilda kostnader för insatser för personer
eller familjer som omfattas av 5 och 5 a §§ och som har särskilda behov. Mig-
rationsverket får fatta beslut om sådan ersättning efter ansökan eller i direkt
anslutning till ett beslut om anvisning.

6 Senaste lydelse 2015:1009.

7 Senaste lydelse 2015:1009.

8 Senaste lydelse 2015:1009.

9 Senaste lydelse 2016:42.

background image

4

SFS 2017:199

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. �ldre föreskrifter gäller i fråga om kostnader som har uppkommit före

den 1 juli 2017. Ansökan om ersättning för sådana kostnader ska ha kommit
in senast den 31 december 2017.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)