SFS 2017:1001 Lag om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning åt utländsk domstol

171001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1946:816) om bevisupptagning
åt utländsk domstol;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1946:816) om bevisupp-

tagning åt utländsk domstol ska ha följande lydelse.

1 §

2

Har i visst mål eller ärende en utländsk domstol gjort framställning hos

en svensk domstol om att det ska vidtas någon åtgärd som hör till rättegången,
såsom avläggande av ed, hållande av förhör med part eller upptagande av be-
vis genom vittne, sakkunnig eller syn eller av skriftligt bevis, och överlämnas
framställningen genom Justitiedepartementet till den svenska domstolen, ska
den begärda åtgärden vidtas i enlighet med denna lag.

Med utländsk domstol jämställs i denna lag det europeiska patentverket

och annan som enligt en internationell överenskommelse som är bindande för
Sverige får göra sådan framställning.

Denna lag tillämpas inte om lagen (2000:562) om internationell rättslig

hjälp i brottmål, rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om
samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i
mål och ärenden av civil eller kommersiell natur eller lagen (2017:1000) om
en europeisk utredningsorder är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martina Löfstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse 2003:481.

SFS 2017:1001

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017