SFS 2017:1004 Lag om ändring i lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

171004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:1479) om
värdepapperscentraler och kontoföring av
finansiella instrument;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 a och 4 §§ lagen

(1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instru-
ment

2 ska ha följande lydelse.

8 kap.

2 a §

3

En svensk värdepapperscentral och ett kontoförande institut är skyl-

diga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det
under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål be-
gärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om
rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolk-
lig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europe-
isk utredningsorder.

Om skyldighet för värdepapperscentraler och kontoförande institut att

lämna uppgifter till överförmyndaren finns bestämmelser i 16 kap. 10 a § för-
äldrabalken.

4 §

4

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

2 a § får besluta att värdepapperscentralen eller det kontoförande institutet
samt värdepapperscentralens eller institutets styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 2 a § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp
i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk
utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkstäl-
lighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2016:51.

3 Senaste lydelse 2016:51.

4 Senaste lydelse 2016:51.

SFS 2017:1004

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1004

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller
den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till
detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)