SFS 2017:1005 Lag om ändring i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål

171005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:562) om internationell
rättslig hjälp i brottmål;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2000:562) om interna-

tionell rättslig hjälp i brottmål ska införas en ny paragraf, 1 kap. 7 a §, av föl-
jande lydelse.

1 kap.

7 a §

Denna lag gäller inte om lagen (2017:1000) om en europeisk utred-

ningsorder är tillämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sonja Ahlgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1005

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017