SFS 2017:1006 Lag om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

171006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:1174) om vissa former av
internationellt samarbete i brottsutredningar;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2003:1174) om vissa

former av internationellt samarbete i brottsutredningar

2 ska införas en ny pa-

ragraf, 1 a §, av följande lydelse.

1 a §

Denna lag gäller inte om lagen (2017:1000) om en europeisk utred-

ningsorder är tillämplig.

Att lagen gäller vid inrättande av en gemensam utredningsgrupp eller vid

bevisinhämtning inom en sådan grupp följer av 1 kap. 5 § andra stycket lagen
(2017:1000) om en europeisk utredningsorder.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Sonja Ahlgren
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2005:494.

SFS 2017:1006

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017