SFS 2017:1008 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

171008.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 11 och 12 §§ lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 §

Ett kreditinstitut är skyldigt att lämna ut uppgifter om enskildas förhål-

landen till institutet, om det under en utredning enligt bestämmelserna om för-
undersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs
av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en
annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande
och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

12 §

2

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

11 § får besluta att kreditinstitutet samt dess styrelseledamöter och anställda
inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats
enligt 11 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i
brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk
utredningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkstäl-
lighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas endast
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller
den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till
detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse 2005:497.

SFS 2017:1008

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1008

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)