SFS 2017:1012 Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

171012.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 2 § och 18 kap. 6 § offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

9 kap.

2 §

2

Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter

som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i

1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brotts-

utredningar,

7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter

inom Europeiska unionen,

8. lagen (1998:620) om belastningsregister,
9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen

i fråga om beskattning,

10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgif-

ter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,

11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-

avtalet,

12. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella

konton,

13. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på

skatteområdet, och

14. lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder.

18 kap.

6 §

Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 15 § lagen

(2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
eller enligt lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder, om ärendet rör

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse 2017:499.

SFS 2017:1012

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1012

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i annan stat
beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i 5 § och det inte står
klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som
deltar i utredningen motverkas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kerstin Bynander
(Justitiedepartementet)