SFS 2017:1013 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

171013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fängelselagen (2010:610);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 6 § fängelselagen

(2010:610) ska ha följande lydelse.

10 kap.

6 §

I anslutning till en vistelse utanför anstalt enligt 2�4 §§ och 9 kap. 1 §

denna lag, 4 kap. 29, 29 a och 31 §§ lagen (2000:562) om internationell rätts-
lig hjälp i brottmål samt 2 kap. 12 § och 3 kap. 3 § lagen (2017:000) om en
europeisk utredningsorder får en intagen tillfälligt placeras i häkte, om det är
nödvändigt av säkerhetsskäl eller med hänsyn till transportförhållandena.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1013

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017