SFS 2017:1015 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)

171015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 19 kap. 46 och 47 §§ försäkrings-

rörelselagen (2010:2043) ska ha följande lydelse.

19 kap.

46 §

2

Ett företag som vid fullgörandet av skyldigheter enligt detta kapitel

får sådan kunskap som avses i 45 §, är skyldigt att lämna ut uppgifter om
enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestäm-
melserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren
eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på
framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende
om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

47 §

3

Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt

46 § får besluta att företaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får
röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt
46 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brott-
mål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utred-
ningsorder.

Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott

inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse
som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får

inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbu-
det. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkstäl-
lighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas bara
om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller
den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till
detta.

Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet,

ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

2 Senaste lydelse 2015:700.

3 Senaste lydelse 2015:700.

SFS 2017:1015

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1015

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo
(Finansdepartementet)