SFS 2017:1020 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

171020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1999:1134) om belastnings-

register ska ha följande lydelse.

10 §

1

Uppgifter ur belastningsregistret ska lämnas ut om det begärs av

1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om

särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om
nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen, i ären-
den om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om inter-
nationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller i ärenden
om anställning som domare eller hyresråd, eller den statsrådet bemyndigar,
för utredning i ett sådant ärende och i fråga om den som ärendet gäller,

2. chefen för Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar, om

utdraget behövs för att fullgöra en skyldighet Sverige har enligt en överens-
kommelse med en främmande stat,

3. en åklagarmyndighet, i ärenden där en prövning ska göras, i fråga om

den som prövningen gäller,

4. Säkerhetspolisen, i ärenden om anställning eller uppdrag vid myndig-

heten,

5. Tullverket i tillståndsärenden och andra ärenden där en lämplighetspröv-

ning ska göras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/
2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen och
de förordningar som meddelas med stöd av den förordningen, samt i andra
tillståndsärenden och ärenden där en lämplighetsprövning ska göras, i fråga
om den som prövningen gäller,

6. en länsstyrelse, i fråga om den som ärendet gäller, om inte annat anges, i

ärenden

a) där länsstyrelsen enligt lag eller förordning ska hämta in sådana uppgif-

ter,

b) där länsstyrelsen ska göra en lämplighetsprövning,
c) där länsstyrelsen ska pröva frågor om förbud mot att ha djur eller om

omhändertagande av djur,

d) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (1989:149) om bevak-

ningsföretag m.m.,

e) om godkännande av skyddsvakt enligt skyddsförordningen (2010:523),

1 Senaste lydelse 2016:737.

SFS 2017:1020

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1020

f) om godkännande och tillsyn enligt förordningen (2011:155) om auktori-

sation av delgivningsföretag, och

g) om auktorisation enligt förordningen om auktorisation av delgivnings-

företag, i fråga om personer som anges i 4 § första stycket 1 och 2 i den för-
ordningen,

7. Transportstyrelsen, i fråga om den som myndigheten vid lämplighets-

prövning enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och förordningen
(1998:978) om trafikskolor överväger att ge tillstånd eller godkänna samt i
ärenden om körkortstillstånd, körkort, traktorkort, taxiförarlegitimation, till-
stånd till yrkesmässig trafik eller taxitrafik, biluthyrning och transporttillstånd
eller tillstånd för att få driva en redovisningscentral för taxitrafik, i fråga om
den som ärendet gäller,

8. en myndighet som har rätt att besluta om frihetsberövande åtgärd enligt

lagarna om överlämnande eller utlämning för brott eller utlänningslagen
(2005:716), i ärenden som rör en sådan åtgärd,

9. Kriminalvården, i fråga om den som myndigheten avser att anställa eller

anlita som

a) övervakare,
b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i

brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010),

c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål,

m.m.,

d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervak-

ning med elektronisk kontroll eller fängelseförordningen, eller

e) kontrollör enligt 3 kap. 4 § förordningen (1998:642) om verkställighet

av frivårdspåföljder,

10. Kriminalvården, när uppgiften behövs för prövning av en fråga enligt

fängelselagen (2010:610), häkteslagen (2010:611), lagen om intensivöver-
vakning med elektronisk kontroll, lagen om särskild personutredning i brott-
mål, m.m., lagen (2015:96) om erkännande och verkställighet av frihetsberö-
vande påföljder inom Europeiska unionen eller lagen (2015:650) om erkän-
nande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen,

11. en övervakningsnämnd eller Kriminalvården, i ärenden om övervak-

ning, i fråga om den som ärendet gäller,

12. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap, eller den statsrådet bemyndigar, för utredning i ett
sådant ärende, i fråga om den som ärendet gäller,

13. Försvarsmakten, i fråga om den som myndigheten avser att anställa för

tjänstgöring i internationella militära insatser,

14. Migrationsverket, i ärenden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utlänningslagen, dels i fråga om den som ärendet gäller, dels för utred-
ning enligt 5 kap. 3 a § första stycket 1 utlänningslagen, i fråga om någon
annan än den som ärendet gäller,

15. en passmyndighet utom riket i passärenden, i fråga om den som ärendet

gäller,

16. allmän domstol, i ärenden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av fängelse på livstid, i fråga om den som ärendet gäller,

17. Domstolsverket, i fråga om den som verket avser att anställa som nota-

rie,

18. Domarnämnden, i ärenden om anställning som domare eller hyresråd,

background image

3

SFS 2017:1020

19. Kronofogdemyndigheten, i ärenden enligt 3 kap. lagen (2009:1427) om

erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen och 3
kap. lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förver-
kande inom Europeiska unionen, i fråga om den som ärendet gäller,

20. en migrationsdomstol eller Migrationsöverdomstolen, i mål om upphä-

vande av allmän domstols beslut om utvisning på grund av brott, i fråga om
den som ärendet gäller,

21. allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol, i fråga om en nämn-

deman som ska påbörja tjänstgöring i domstolen,

22. en åklagarmyndighet i ärenden enligt förordningen (2014:1553) om

förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrätts-
liga förfaranden inom Europeiska unionen, och

23. en åklagarmyndighet eller allmän domstol i ett ärende enligt lagen

(2017:1000) om en europeisk utredningsorder.

Uppgifter om någon annan än den som prövningen gäller enligt första

stycket 14 ska begränsas till uppgifter om påföljder för brott enligt 3, 4 eller 6
kap. eller 16 kap. 10 a § brottsbalken eller uppgifter om kontaktförbud eller
förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulrika Söderqvist
(Justitiedepartementet)

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017