SFS 2017:1023 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

171023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av omräknade belopp för
energiskatt och koldioxidskatt för år 2018

1;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på

energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för
kalenderåret 2018.

1 Senaste förordning i ämnet 2016:1019.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt

1. 2710 11 41,

2710 11 45
eller
2710 11 49

Bensin som
uppfyller krav
för
a) miljöklass 1

� motorbensin

4 kr 8 öre
per liter

2 kr 66 öre
per liter

6 kr 74 öre
per liter

� alkylatbensin

2 kr 17 öre
per liter

2 kr 66 öre
per liter

4 kr 83 öre
per liter

b) miljöklass 2

4 kr 11 öre
per liter

2 kr 66 öre
per liter

6 kr 77 öre
per liter

2. 2710 11 31,

2710 11 51
eller
2710 11 59

Annan bensin
än som avses
under 1 eller 7

4 kr 95 öre
per liter

2 kr 66 öre
per liter

7 kr 61 öre
per liter

3. 2710 19 21,

2710 19 25,
2710 19 41�
2710 19 49
eller
2710 19 61�
2710 19 69

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
fotogen, m.m.
som

a) har försetts
med märk- och
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid 350°C,

869 kr
per m

3

3 292 kr
per m

3

4 161 kr
per m

3

SFS 2017:1023

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1023

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

2 §

Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på

energi att energiskatt på elektrisk kraft för kalenderåret 2018 ska betalas med
33,1 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

b) inte har försetts
med märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig

miljöklass 1

2 648 kr
per m

3

3 292 kr
per m

3

5 940 kr
per m

3

miljöklass 2

2 946 kr
per m

3

3 292 kr
per m

3

6 238 kr
per m

3

miljöklass 3
eller inte tillhör
någon miljöklass

3 101 kr
per m

3

3 292 kr
per m

3

6 393 kr
per m

3

4. 2711 12 11�

2711 19 00

Gasol m.m. som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

3 463 kr per
1 000 kg

3 463 kr per
1 000 kg

b) annat ända-
mål än som
avses under a

1 117 kr per
1 000 kg

3 463 kr per
1 000 kg

4 580 kr per
1 000 kg

5. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för

a) drift av
motordrivet
fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

2 465 kr per
1 000 m

3

2 465 kr per
1 000 m

3

b) annat ända-
mål än som
avses under a

961 kr per
1 000 m

3

2 465 kr per
1 000 m

3

3 426 kr per
1 000 m

3

6. 2701, 2702

eller 2704

Kol och koks

661 kr per
1 000 kg

2 865 kr per
1 000 kg

3 526 kr per
1 000 kg

7. 2710 11 31

Flygbensin
med en blyhalt
om högst 0,005
gram per liter

4 kr 11 öre
per liter

2 kr 66 öre
per liter

6 kr 77 öre
per liter

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt Summa skatt