SFS 2017:1024 Lag om ändring i rättegångsbalken

171024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 8 kap. 6 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 8 kap. 7 a §, av följande lydelse.

8 kap.

6 §

2

Advokatväsendet står under tillsyn av advokatsamfundets styrelse och

disciplinnämnd. Styrelsen och disciplinnämnden ska se till att en advokat
uppfyller sina skyldigheter när han eller hon utför talan i domstol och utövar
sin advokatverksamhet i övrigt. Frågor om disciplinära ingripanden mot
advokater enligt 7 § första�fjärde styckena och 7 a § prövas av disciplin-
nämnden och, i enlighet med vad som bestäms i stadgarna, av styrelsen. En
advokat är skyldig att lämna de uppgifter till samfundet som behövs för tillsy-
nen.

Justitiekanslern får begära att disciplinnämnden vidtar åtgärder mot en

advokat som inte uppfyller sina skyldigheter och att styrelsen vidtar åtgärder
mot den som inte längre är behörig att vara advokat.

Den som har deltagit i handläggningen av ett tillsynsärende hos advokat-

samfundet får inte obehörigen röja vad han eller hon då har fått veta om
någons personliga eller ekonomiska förhållanden.

7 a §

En advokat som, i andra fall än som avses i 7 § första stycket, genom

att begå brott har visat sig uppenbart olämplig att vara advokat ska uteslutas
ur advokatsamfundet. När det gäller en sådan advokat som avses i 2 a § ska
registreringen upphävas.

I samband med ett beslut om uteslutning eller upphävande av registrering

enligt första stycket får det bestämmas att beslutet ska verkställas genast.

8 §

3

Den som har fått avslag på en ansökan om inträde i advokatsamfundet

eller som har uteslutits ur advokatsamfundet får överklaga beslutet till Högsta
domstolen. Detsamma gäller den som har fått avslag på en ansökan om regi-
strering enligt 2 a § eller som har fått sin registrering upphävd enligt 7 eller
7 a §. Justitiekanslern får överklaga ett beslut enligt 7 eller 7 a § till Högsta
domstolen.

1 Prop. 2016/17:209, bet. 2017/18:JuU3, rskr. 2017/18:27.

2 Senaste lydelse 1997:273.

3 Senaste lydelse 1999:791.

SFS 2017:1024

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1024

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i den nya 8 kap. 7 a § tillämpas inte när det gäller brott

som har begåtts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)