SFS 2017:1025 Lag om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän

171025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (1986:765) med instruk-

tion för Riksdagens ombudsmän ska ha följande lydelse.

18 §

2

Om ett ärende är av sådan beskaffenhet att det lämpligen kan utredas

och prövas av någon annan myndighet än ombudsmännen och om myndighe-
ten inte tidigare har prövat saken, får en ombudsman överlämna ärendet till
denna myndighet för handläggning. Endast ett ärende som har väckts genom
klagomål får överlämnas till Justitiekanslern och endast efter överenskom-
melse med denne.

Om ett klagomål avser en befattningshavare som är advokat och om frågan

som har väckts genom klagomålet är sådan att den enligt 8 kap. 6 § första
stycket rättegångsbalken kan prövas av något organ inom advokatsamfundet,
får en ombudsman överlämna klagomålet till samfundet för handläggning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:209, bet. 2017/18:JuU3, rskr. 2017/18:27.

2 Senaste lydelse 1997:561.

SFS 2017:1025

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017