SFS 2017:1026 Förordning om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om domar i vissa brottmål

171026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om underrättelse till Sveriges advokatsamfund om
domar i vissa brottmål;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

En domstol ska underrätta Sveriges advokatsamfund om en dom som

innebär att en advokat har dömts för brott till någon annan påföljd än pen-
ningböter. Underrättelsen ska lämnas inom en vecka från det att domen med-
delades.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

SFS 2017:1026

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017