SFS 2017:1027 Förordning om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

171027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i strafföreläggandekungörelsen
(1970:60);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 12 § strafföreläggandekungörelsen (1970:60)

1

ska ha följande lydelse.

12 §

De skyldigheter i lag eller annan författning som innebär att en dom-

stol ska underrätta en myndighet eller något annat organ om en dom i ett
brottmål, ska också gälla för den myndighet som har utfärdat ett strafföre-
läggande som har godkänts. I stället för domstolens dom ska underrättelsen i
sådana fall avse uppgifter om strafföreläggandets innehåll och godkännandet
av detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Henrik Matz
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:905.
Senaste lydelse av 12 § 2015:576.

SFS 2017:1027

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017