SFS 2017:1028 Förordning om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott

171028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om en försöksverksamhet med snabbare
handläggning av brott;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Denna förordning är meddelad med stöd av

� 23 kap. 24 § rättegångsbalken i fråga om 4 §,
� 48 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken i fråga om 5 §,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Vid handläggning av brott där åtal ska väckas vid Attunda tingsrätt eller

Solna tingsrätt enligt 19 kap. rättegångsbalken får avvikelser från vad som an-
nars gäller för handläggningen göras enligt denna förordning när det gäller
samråd enligt 3 §, underrättelser enligt 4 § första och andra styckena och full-
makt enligt 5 § första och andra styckena.

3 §

Ett sådant samråd som föreskrivs i 1 § andra stycket förordningen

(1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. behövs inte om ytt-
randet ska lämnas inom kortare tid än en månad.

4 §

En underrättelse som lämnas skriftligen enligt 12 b § andra stycket för-

undersökningskungörelsen (1947:948) får sändas på elektronisk väg i stället
för med post. En skriftlig underrättelse behöver endast delges den misstänkte
om det är föreskrivet ett svårare straff än fängelse i tre år för brottet.

Om en underrättelse inte behöver delges enligt första stycket ska den miss-

tänkte informeras om detta och även om på vilket sätt han eller hon kommer
få del av underrättelsen.

Polismyndigheten får, efter att ha gett �&klagarmyndigheten tillfälle att

yttra sig, meddela närmare föreskrifter om den information som ska lämnas
enligt andra stycket.

5 §

En polisman eller någon annan som håller förhör med den misstänkte

får föreslå honom eller henne att utfärda en fullmakt som avses i 48 kap. 10 §
rättegångsbalken, även om kravet i 3 § strafföreläggandekungörelsen
(1970:60) på att det ska finnas särskild anledning att anta att saken inte eller
bara med svårighet kan avgöras genom strafföreläggande om någon fullmakt
inte utfärdas inte är uppfyllt.

Den misstänkte ska skriftligen underrättas av åklagaren om att ett strafföre-

läggande har godkänts med stöd av en fullmakt enligt första stycket.

SFS 2017:1028

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1028

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

�&klagarmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om underrättelser

enligt andra stycket.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Linda Billung
(Justitiedepartementet)