SFS 2017:1030 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

171030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1205) om handel
med utsläppsrätter;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2004:1205) om handel med

utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

2 §

1

Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet enligt 2

kap. 3 § lagen

(2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �renden som har inletts hos länsstyrelsen före ikraftträdandet men ännu

inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:464.

SFS 2017:1030

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017