SFS 2017:1031 Lag om ändring i lagen (1977:439) om kommunal energiplanering

171031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:439) om kommunal
energiplanering;

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (1977:439) om kommunal

energiplanering ska ha följande lydelse.

8 §

2

Om en plan som upprättas enligt denna lag kan antas medföra en bety-

dande miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning göras, beslut fattas,
information lämnas samt övervakning och samordning ske enligt 6 kap. 9�19
och 46 §§ miljöbalken.

Frågan om huruvida planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

ska avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 7 och 8 §§ miljöbalken efter att
kommunen har gjort en undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken och före-
skrifter som har meddelats i anslutning till den bestämmelsen. En sådan un-
dersökning behöver inte göras och ett sådant beslut behöver inte fattas om frå-
gan om betydande miljöpåverkan är avgjord genom föreskrifter som reger-
ingen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och bedöm-

ningen av ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse 2004:602.

SFS 2017:1031

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017