SFS 2017:1033 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

171033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)2

dels att 2 kap. 8 b § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 8 a och 15 g §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

8 a §

3

Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje ska

bestämmelserna i 2�4 kap. och 5 kap. 3 och 15 §§ miljöbalken tillämpas.

För en elektrisk starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession

för linje ska

1. frågan om byggandet eller användandet kan antas medföra en betydande

miljöpåverkan avgöras i ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbal-
ken efter att en undersökning enligt 6 kap. 23�26 §§ har gjorts, om annat inte
följer av undantagen i 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

Trots det som sägs i första och andra styckena behöver frågor som har prö-

vats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte prövas på nytt i
ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd enligt
miljöbalken finns en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta
och indirekta effekter på människors hälsa och miljön som linjen kan med-
föra, behöver det inte finnas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i
koncessionsärendet.

15 g §

4

Vid en omprövning enligt 15 b § tillämpas 2�4 kap. och 5 kap. 3

och 15 §§ miljöbalken.

För nätkoncession för linje som ska omprövas ska

1 Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 8 b § 2013:207.

3 Senaste lydelse 2010:893.

4 Senaste lydelse 2013:207. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS 2017:1033

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1033

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. frågan om en betydande miljöpåverkan kan antas avgöras i ett särskilt

beslut enligt 6 kap. 26 och 27 §§ miljöbalken efter att en undersökning enligt
6 kap. 23�26 §§ har gjorts, om annat inte följer av 6 kap. 23 § andra stycket,

2. en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning

ske enligt 6 kap. 28�46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan
antas, och

3. en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljö-

balken, om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan
antas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen och prövningen

av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.

3. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut att en verksamhet

eller åtgärd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan som har med-
delats före ikraftträdandet och i fråga om samråd som har skett före ikraftträ-
dandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)