SFS 2017:1035 Förordning om ändring i förordningen (1978:164) om vissa rörledningar

171035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1978:164) om vissa
rörledningar;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 1 och 5 §§ förordningen (1978:164) om vissa

rörledningar ska ha följande lydelse.

1 §

1

Ansökan om koncession enligt lagen (1978:160) om vissa rörledningar

ska vara skriftlig. Handling med sådan ansökan ska ges in i sex exemplar till
Energimarknadsinspektionen och innehålla uppgift om

1. sökandens namn, yrke, hemvist och adress,
2. den tid för vilken koncession begärs,
3. de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och adress på fast-

ighetsägare, förvaltare av trafikled och övriga sakägare,

4. markanvändning och planförhållanden i berörda områden,
5. hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas,
6. den inverkan på allmänna och enskilda intressen som den tillämnade

verksamheten kan bedömas få samt de åtgärder sökanden anser behövliga för
att skydda allmänna intressen eller enskild rätt,

7. plan för den tillämnade verksamheten samt sökandens tekniska och eko-

nomiska förutsättningar att fullfölja planen,

8. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör gälla för verk-

samheten, och

9. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 4 § fjärde stycket 2

eller 3 lagen (1978:160) om vissa rörledningar.

Sökanden är skyldig att på begäran av Energimarknadsinspektionen ge in

ytterligare ett eller flera exemplar av ansökningshandlingen.

5 §

2

Om ansökan om koncession inte avvisas, ska Energimarknadsinspek-

tionen införa en kungörelse om ansökningen i Post- och Inrikes Tidningar och
ortstidning. Bestämmelser om kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningen
finns i 6 kap. 39�41 §§ miljöbalken och 20 § miljöbedömningsförordningen
(2017:966).

Energimarknadsinspektionen ska skicka meddelande om ansökning om

koncession till de sakägare som har angetts i ansökningshandlingen.

I en kungörelse enligt första stycket och meddelande enligt andra stycket

ska det anges att erinringar mot ansökningen ska göras skriftligen hos Energi-

1 Senaste lydelse 2007:1323. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2007:1323.

SFS 2017:1035

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1035

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

marknadsinspektionen inom viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att
kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)