SFS 2017:1036 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

171036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 6, 8 och 10 §§ naturgasförordningen

(2006:1043) ska ha följande lydelse.

6 §

1

En ansökan enligt 4 eller 5 § ska vara skriftlig och ges in till Energi-

marknadsinspektionen. Utöver det som följer av 4 och 5 §§ ska ansökan inne-
hålla

1. en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, stationen eller an-

läggningen samt en kostnadsberäkning,

2. en karta över ledningens föreslagna sträckning eller stationens eller an-

läggningens föreslagna placering samt en beskrivning av den mark som behö-
ver tas i anspråk för ledningen, stationen eller anläggningen,

3. bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av fastigheter över

vilka ledningen avses dras fram eller på vilka stationen eller anläggningen av-
ses placeras eller av fastigheter som på annat sätt behövs för anläggningen,

4. uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse av mark för

ledningen, stationen eller anläggningen eller de hinder som finns mot sådana
överenskommelser,

5. en redogörelse för sökandens organisation,
6. en redogörelse för hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken

följs, och

7. den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 2 kap. 7 § andra

stycket 2 eller 3 naturgaslagen (2005:403).

I en beskrivning enligt första stycket 1 ska det finnas en ritning över led-

ningens, stationens eller anläggningens konstruktion och dess anslutning till
naturgasledningar.

8 §

2

Energimarknadsinspektionen ska kungöra en ansökan enligt 4 eller 5 §.

Kungörelsen ska göras i en ortstidning. Energimarknadsinspektionen ska
dessutom skicka meddelanden om ansökan till de sakägare som angetts i an-
sökan.

I kungörelsen och i meddelanden enligt första stycket ska det anges att syn-

punkter på ansökan kan lämnas skriftligt till Energimarknadsinspektionen
inom en viss angiven tid, som ska vara minst fyra veckor från det att kungö-
relsen var införd i ortstidningen.

1 Senaste lydelse 2007:1321. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

2 Senaste lydelse 2007:1321.

SFS 2017:1036

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

2

SFS 2017:1036

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Bestämmelser om kungörelse av miljökonsekvensbeskrivningar finns i

6

kap. 39�41 §§ miljöbalken och 20 § miljöbedömningsförordningen

(2017:966).

10 §

3

Sedan Energimarknadsinspektionen berett ett ärende enligt 4 eller 5 §

ska myndigheten med ett eget yttrande överlämna ärendet till regeringens
prövning. Om en specifik miljöbedömning krävs enligt 2 kap. 7 § andra
stycket 2 naturgaslagen (2005:403), ska myndigheten i sitt yttrande ta ställ-
ning till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljö-
balken.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

3 Senaste lydelse 2007:1321.