SFS 2017:1037 Förordning om ändring i elförordningen (2013:208)

171037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i elförordningen (2013:208);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 5 § elförordningen (2013:208) ska ha följande

lydelse.

5 §

En ansökan om nätkoncession för linje ska vara skriftlig och ges in till

nätmyndigheten. Den ska innehålla den miljökonsekvensbeskrivning som
krävs enligt 2 kap. 8 a § andra stycket 2 eller 3 ellagen (1997:857) samt upp-
gifter om följande:

1. Det överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose. Om led-

ningen är avsedd att förstärka befintliga ledningar, ska detta anges samt upp-
lysning lämnas dels om den belastning som befintliga ledningar tål, dels om
behovet av ytterligare ledningsutbyggnader med anledning av den ledning
som ansökan avser.

2. Den spänning för vilken ledningen är avsedd.
3. Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger högsta

tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som berörs av ledningen,
ska de särskilda skäl som åberopas för ansökningen anges.

4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas.
5. Alternativa ledningssträckningar som sökanden har undersökt.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som

har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2017:1037

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017