SFS 2017:1038 Förordning om ändring i förordningen (2013:752) om tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer

171038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:752) om
tillståndsgivning i fråga om transeuropeiska
energiinfrastrukturer;

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2013:752) om tillståndsgiv-

ning i fråga om transeuropeiska energiinfrastrukturer ska ha följande lydelse.

7 §

1

I 22 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) finns bestämmelser

om att statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet eller åtgärd
som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land ska
underrätta Naturvårdsverket om detta.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2015:366.

SFS 2017:1038

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017