SFS 2017:1039 Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)

171039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i elberedskapslagen (1997:288);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 och 17 §§ elberedskapslagen

(1997:288) ska ha följande lydelse.

15 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om avgift för beredskapsåtgärder och elberedskapsmyndig-
hetens verksamhet enligt denna lag.

Beslut om att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

17 §

Beslut som avses i 5, 10 och 11 §§, 13 § andra stycket och 15 § andra

stycket får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut än beslut om att ta ut avgift gäller omedelbart om inte annat

bestäms i beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Prop. 2016/17:201, bet. 2017/18:FöU9, rskr. 2017/18:18

2 Senaste lydelse 1997:858.

SFS 2017:1039

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017