SFS 2017:1041 Förordning om ändring i naturgasförordningen (2006:1043)

171041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i naturgasförordningen (2006:1043);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 20 § naturgasförordningen (2006:1043) ska ha

följande lydelse.

20 §

1

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om sådant

offentliggörande av

1. metoder och villkor som avses i 6 kap. 1 a § första stycket 3 naturgas-

lagen (2005:403), och

2. avgifter och övriga villkor som avses i 6 kap. 4 § första stycket naturgas-

lagen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:210.

SFS 2017:1041

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017