SFS 2017:1043 Förordning om ändring i terrängkörningsförordningen (1978:594)

171043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i terrängkörningsförordningen
(1978:594);

utfärdad den 9 november 2017.

Regeringen föreskriver att 21 b § terrängkörningsförordningen (1978:594)

1

ska ha följande lydelse.

21 b §

2

Bestämmelser om kungörande och tillgängliggörande av kommu-

nala föreskrifter finns i 8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Magnus Moreau
(Miljö- och energidepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:713.

2 Senaste lydelse 2012:650.

SFS 2017:1043

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017